Konkurss "Värvid Vändra valda"

Nagu möödunud aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon üle 2015 aastal Vändra vallas värvitud hooned. Värvijaid oli kokku neli, kes kõik teostasid suuremahulisi värvimistöid. 
Andrus Jürimäe Säästla külas oli värvinud vastvalminud elamu ja mängumaja, mis moodustas ilusa terviku. 
Virve Sergejeva Mädara  külas oli värvinud kenasti renoveeritud kõrvalhoone.
Kalle Pärnik Suurejõe külast oli värvinud elumaja.

Siret Privits Suurejõe külas oli värvinud elumaja.

Komisjoni ettepanekul kinnitas Vändra Vallavolikogu 14.06.2016.a. istungil konkursi võitjaks Andrus Jürimäe elamu Säästla külas, auhinnaks 195,00 eurot. Teise koha sai Virve Sergejeva kõrvalhoone Mädara külas, auhinnaks 130,00 eurot. Kolmanda koha sai Kalle Pärniku elamu Suurejõe külas, auhinnaks 65,00 eurot.

Head värvimise indu ja eksootilis värvilahendusi kõigile valla elanikele ka sel aastal!

Kalev Mitt
Vändra valla arengunõunik

TULEMUSED:

  • I koht ANDRUS JÜRIMÄE Säästla külas
  • II koht VIRVE SERGEJEVA Mädara külas
  • III koht KALLE PÄRNIK Suurejõe külas

Pilte majadest vaata galeriist

KONKURSI VÄRVID VÄNDRA VALDA LÄBIVIIMISE KORD

Kinnitatud Vändra Vallavolikogu määrusega nr.5, 16.04.2013.a.

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 3 punkti 1, § 6 lõike 1, lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.Konkursi korraldamise eesmärk

Motiveerida Vändra valla majaomanikke ehitiste korrastamisele ja seeläbi aidata kaasa valla üldilme parandamisele. Konkurss Värvid Vändra valda (edaspidi konkurss) viiakse läbi iga-aastaselt.

§ 2.Konkursil osalemine

(1) Konkursil osalemiseks esitab vallas asuva hoone omanik Vändra Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsusele) kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse värvitava pinna suurus, ligikaudne remondi alguse ja lõpptähtaeg, kirjeldatakse lühidalt plaanitavaid töid ja soovitavaid värvilahendusi. Teostatavad remonditööd peavad hõlmama kogu hoone fassaadiosa värvimist.

(2) Avalduste esitamise tähtaeg lõpeb igal aastal10.septembril.

(3) Konkursi viib läbi vallavalitsus, fikseerides hoonevälisfassaadi ja detailide olukorra ning vajadusel lisab pildimaterjali.

(4) Konkursil osaleja saab osavõtukaardi, mille alusel saab värvi ostmisel hinnaalandust Vändra kauplusest Remont ja Viimistlus 45% Eskaro värvide ostul ja 30% soodustust Pinotexi ostul, millest 20% tasub vald.

(5) Remondi lõpetamisest teavitab hoone omanik vallavalitsust hiljemalt järgmise aasta 01.maiks.

§ 3.Konkursist kokkuvõtete tegemine

(1) Konkursist kokkuvõtete tegemiseks moodustab vallavalitsus ajutise komisjoni kuhu peale vallavalitsuse liikmete kuulub veel üks liige igast vallavolikogu alatisest komisjonist (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon teeb kõigi konkursil osalenud hoonete ülevaatuse järgmise aasta maikuu jooksul ning võtab vastu otsuse, milles järjestatakse 3 paremat. Otsus esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks.

(3) Kolme paremini ja terviklikumalt renoveeritud hoone omanikku premeeritakse:

  • I koht 195 eurot;
  • II koht 130 eurot;
  • III koht 65 eurot.

(4) Vallavolikogul on õigus sõltuvalt konkursil osalemise aktiivsusest määrata teistsugust preemiasummat, arvu või anda välja eripreemiaid.

(5) Konkursist langevad välja hooned, mille renoveerimisel on rikutud hea ehitustava nõudeid või ehitus- ja planeerimisseadust.

§ 4. Määruse rakendamine

(1) Vändra Vallavolikogu 17.04.2012.a. määrus nr.15 "Konkursi Värvid Vändra valda läbiviimise kord" lugeda kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 01.juunist 2013.a.