Vändra valla terviseprofiil

Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Terviseprofiil täpsustab kehtivat Vändra valla arengukava tervise valdkonnas. Terviseprofiili sisendiks on nii valitud indikaatorite alusel kogutud andmed kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused ja info. Protsessi väljund on otsusetegijaile ja kogukonnale esitatav profiil, milles kirjeldatakse nii teksti kujul kui ka graafiliselt lisaks kogukonna terviseseisundile terviseprobleeme ja -vajadusi ning nende võimalikke lahendusi. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratletakse nende saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja vastutajad.

Enamikku eluvaldkondi hõlmava terviseprofiili koostamine aitab kaasa valla arengukava koostamise kvaliteedi tõstmisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid mõjusid. Võimalike indikaatorite pakett aitab koguda enamiku eluvaldkondade kohta tõenduspõhist ja usaldusväärset infot, mille alusel on võimalik erinevaid mõjusid analüüsida ja hinnata ning seejärel planeerida vajalikke tegevusi.

Rahvatervise seaduse § 10 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanneteks muuhulgas tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine ning elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal.

 

Vändra  valla terviseprofiil kinnitati 08.veebuaril 2016 Vändra Vallavalitsuse määrusega nr.1 

Vändra valla terviseprofiil