Teade osaühing Vändra muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/322521 eelnõu valmimise kohta

Teade osaühing Vändra muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/322521 eelnõu valmimise kohta

 

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et osaühing Vändra (registrikood 10052854) käitise asukohaga Võieraküla, Vändra vald, Pärnu maakond esitas 28.04.2017 vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/322521 muutmise taotluse ning on valminud keskkonnakompleksloa nr KKL/322521 muutmise otsus ja muudetud keskkonnakompleksloa eelnõud.

Ettevõte tootmisvõimsus ei suurene, kuid ettevõte soovib kasutusele võtta uue välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamise metoodika. Ettevõte soovib viia välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused vastavusse keskkonnaministri 14.12.2016 määruses "Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" tooduga.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee