Kobra dolokivikarjääri maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamise teade

Keskkonnaamet otsustajana teatab, et on algatanud 31.10.2017 kirjaga nr 12-2/17/1088-12 keskkonnamõju hindamise Kivikandur OÜ Kobra dolokivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlusele. Taotletav Kobra dolokivikarjäär (mäeeraldis ja selle teenindusmaa) asub Pärnu maakonnas Vändra vallas Kobra külas, eraomandisse kuuluval kinnistul Jaani (katastritunnus 93002:001:0224). Taotletava mäeeraldise pindala on 14,47 ha ja selle teenindusmaa pindala on 17,88 ha. Kaevandamise mäetehnilised tingimused on kõrge põhjavee tõttu keerulised. Kogu ehitusdolokivi varu (kasulik kiht keskmise paksusega 16,8 m) jääb põhjaveetasemest madalamale. Kaevandamise puhul on vajalik vee väljapumpamine karjäärist. Maavara (kõrge- ja madalamargiline ehitusdolokivi; kaasnevateks maavaradeks ehituskruus ja ehitusliiv) kavandatakse kasutada üld- ja teedeehitusel ning killustiku tootmisel. Taotletava loa kehtivusaeg on 25 aastat. Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 86,2 tuh m³.

KMH algatati tuginedes KeHJS §-le 3, § 6 lg 2 p-le 2 ja lg 2¹, 3 ja 3¹, §-le 9, § 11 lõigetele 2, 4 ja 11, § 18 lõikele 7, § 56 lõikele 10 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 3 punktile 4, Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 „Osakondade põhimääruse kinnitamine" lisale 1 „Keskkonnaosakonna põhimääruse kinnitamine" ning KMH eelhinnangus esitatud kaalutlustele. KMH menetlusi ei liideta, piiriülest mõju ei ole ette näha. Keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus.

Arendaja on Kivikandur OÜ (registrikood: 11200972; kontaktandmed: Järvekalda 1, Harkujärve, 76902 Harjumaa; info@warren.ee; kontaktisik Tiit Ploom. Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383; Marin Varblane, e-post marin.varblane@keskkonnaamet.ee, tel 4355621).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline tn 64, Pärnu) või digitaalselt Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee (otsinguga pealkirja märksõna „Kobra").