Teemaplaneeringud

1. Rahnoja, Vihtra ja Võidula tuuleparkide teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vayu energia OÜ (registrikood 11969052, aadressiga Kuldnoka 3a, Sindi linn 86705 Pärnumaa) esitas 01.04.2013 taotluse Rahnoja, Vihtra ja Võidula küla piirides asuvate vastuvõetud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus määratud arendusaladel teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks. Vändra Vallavolikogu algatas teemaplaneeringu 16. aprillil 2013 oma otsusega nr 16.

Kavandatavad tuuleparkide alad on esitatud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus, kus võimalike tuuleparkideks sobilike arenduspiirkondadena Vändra vallas on nimetatud alasid P9 (suurusega ca 191 ha), asub Vändra valla lõunapiiril, ala P10 (suurusega ca 325 ha) asub Vändra valla suhtes keskosas, Tellissaare raba ääres ja seda ümbritsevatel põllumajanduslikus kasutuses olevatel maadel ning ala P11 (suurusega 115 ha) asub Vändra valla põhjaosas.

2. Vändra valla (va Tootsi Suursoo raba) tuuleenergeetika teemaplaneering

3. Tootsi Suursoo tuulepargi teemaplaneering

 Vändra Vallavolikogu 05.07.2016 määrusega nr 11 kehtestati Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu I etapp.

Teemaplaneeringu I etapis on täpsustatud 46 elektrituuliku ja neid teenindava infrastruktuuri (teed, liinid, alajaam, tuulemõõdu tornid) asukohad, määrata maakasutus- ja ehitustingimused tuulikute ja neid teenindava infrastruktuuri rajamiseks ning servituudi seadmise vajadus. Lisaks on täpsustatud rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, maardlate kasutus ning ala kasutamise võimalused turismiobjektina.

Teemaplaneering täpsustab Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringut tuulikute ja tuulemõõdutornide asukohtade suhtes.

Teemaplaneering täpsustab ja täiendab Vändra valla Kaisma piirkonna üldplaneeringut „Kaisma valla üldplaneering" (kehtestatud 2009) tootmismaa (elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa) ja mäetööstusmaa (turbatööstusmaa) tingimuste osas. Ülejäänud planeeringuala maakasutus jääb kehtima vastavalt kehtivale Vändra valla Kaisma piirkonna üldplaneeringule ning maakatastri sihtotstarvetele.

Teemaplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on kirjeldada ja hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju. KSH aruandes on kajastatud planeerimisprotsessi otsuste langetamise läbipaistvust ning näidatud, milliste argumentide ja kaalutluste alusel toimus kaalutlusprotsessi jooksul valikute tegemine ja otsusteni jõudmine. Riigipiiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringu koostamise ja elluviimisega ei kaasne.

 

Teemaplaneeringu I etapi kehtestamine.

Teemaplaneeringu seletuskiri: http://gofile.me/2OTQ6/H6tB4rxC6

KSH-aruanne: http://gofile.me/2OTQ6/vvjVJCugt

Planeeringukaart: http://gofile.me/2OTQ6/E0QXxi1AC