Maakorraldus

31.11.2014.a. seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 3752 katastriüksust pindalaga 63453,29 ha, mis moodustab 98,8 % omavalitsuse maafondist 64222,2 ha.

Katastris registreerimata maad on 769,1 ha, mis moodustab 1,2% omavalitsuse maafondist.

Registreeritud maa jaotub:

Riigimaa (332 kü) 25 743,0 ha
Munitsipaalmaa (71 kü) 305,5 ha
Eraomand (3341 kü) 37 394,7 ha
Segaomand (8 kü) 3,11 ha
Avalik-õiguslik omand (3 kü) 8,71 ha


Maafondi jagunemine maa sihtotstarbe järgi:

Haritav maa 16 383,02 ha
Looduslik rohumaa 2982,31 ha
Metsamaa 34 741,42 ha
Õuemaa 446,57 ha
Muu maa 8898,95 ha
s.h. veealune maa 1756,38 ha
hoonetealune maa 73,93 ha