2016. aasta vallavolikogu istungite kokkuvõtted

 

Vallavolikogus 22. detsembril

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine. Kinnitati Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemisleping koos lisadega
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine. Otsustati taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks nimega Põhja-Pärnumaa vald. Vändra Vallavalitsusele tehti ülesandeks esitada otsus koos haldusreformi seaduse § 7 lõikes 4 nimetatud otsuste ja andmetega Pärnu maavanemale hiljemalt 2017. aasta 1. jaanuaril.

 

Vallavolikogus 20. detsembril

 1. Vändra Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Vändra Vallavalitsuse koosseisu täiendati korrakaitseametniku ametikohaga (0,5 kohta) alates 1. jaanuarist 2017.
 2. Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028. Kava kinnitati määrusena nr 15.
 3. Vändra valla laste ja perede heaolu arengukava aastani 2020. Arengukava kinnitati määrusena nr 16.
 4. Vändra valla teehoiukava aastateks 2017-2020. Teehoiukava kinnitati määrusena nr 17.
 5. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine. Volikogu hariduskomisjonist kutsuti tagasi Evelin Kokk ja nimetati komisjoni koosseisu uute liikmetena Imbi Uulimaa ning Eda Vaino.
 6. Kadjaste Vabaajakeskus tegevuse lõpetamine ja Vändra Vallavolikogu 31.03.2009 määruse nr 11 „Kadjaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine. Otsustamine lükati edasi volikogu 2017. jaanuari istungile.
 7. Majandusaasta aruande audiitori määramine. Määrati 2016. ja 2017. aastate majandusaasta aruannete audiitoriks Assertum Audit OÜ.
 8. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemise kord. Kord kehtestati määrusena nr 18. Erakoolide rahastamine jätkub sarnaselt senisega kuni 31. augustini 2018.
 9. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks. Lubati korraldada Vändra Vallavalitsusel avatud hankementlusega riigihange Vändra tehnopargi vee-, sadevee-, kanalistasioonitrasside ja kergliiklustee ehitaja leidmiseks.
 10. Vallavanemale preemia määramine. Otsuse eelnõu lükati tagasi.
 11. Vändra valla 2016. aasta lisaeelarve. Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 19.
 12. Vändra valla 2017. aasta eelarve. Lõpetati I lugemine.

Vallavolikogus 7. detsembril

1.     Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine. Kinnitati Vändra valla kuues küsitluspunktis 21.-28. novembril 2016 toimunud haldusreformialase rahvaküsitluse tulemus, mille kohaselt oli rahvaküsitluses osalejate nimekirja kantud isikute arv 2308, küsitluses osales 204, jaatavalt vastas 55 ja eitavalt 149 inimest.

2.     Õiendi kinnitamine Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta. Kinnitati õiend, mille kohaselt esitati ühinemislepingu kohta 40 ettepanekut või vastuväidet ja millest arvestati 9 ettepanekuga.

Vallavolikogus 15. novembril

1.     Vändra Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Paluti vallavalitsusel esitatud eelnõu täpsustada ja arutada seda uuesti järgmisel istungil.

2.     Vändra valla 2016. aasta lisaeelarve. Otsustati lugeda Vändra valla 2016. aasta lisaeelarve I lugemine lõppenuks ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 25. november 2016. Ettepanekud tuleb esitada eelarve- ja majanduskomisjonile.

3.-5.     Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Vändra valla laste ja perede heaolu arengukava aastani 2020 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Vändra valla teehoiukava aastateks 2017-2020 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Kõik kolm kava otsustati panna avalikult välja 16.-30. novembrini Vändra vallamajas, Kaisma Rahvamajas ja Vändra valla veebilehel. Ettepanekuid oodatakse kuni 30. novembrini 2016. a. Kõigi kolme kava avalikud arutelud viiakse läbi järgmiselt:

- 01. detsembril 2016 kell 17.30 Pärnjõe Rahvamajas, aadressil Pärnjõe küla, Pärnjõe koolimaja;

- 02. detsembril 2016 kell 17.30 Suurejõe Rahvamajas, aadressil Suurejõe küla, Vändra mnt 14;

- 05. detsembril 2016 kell 17:30 Vihtra Külakeskuses, aadressil Vihtra küla, Jõesuu tee 2;

- 06. detsembril 2016 kell 17.30 Kaisma Rahvamajas, aadressil Kaisma küla, Kultuurimaja.

6.     Informatsioon. Vallavanem informeeris volikogu liikmeid kavatsusest Kurgjal asuv C.R. Jacobsoni talumuuseum sihtasutuseks ümberkujundada. Arengunõunik tutvustas volikogu liikmeile Rahnoja, Vihtra, Kullimaa külade elanike pöördumist seoses Rahnoja ja Vihtra tuulepargi teemaplaneeringuga. Volikogu esimees tutvustas Kergu Lasteaed-algkooli töötajate pöördumist seoses kooli uue toitlustajaga. Vallavanem küsis volikogu liikmete seisukohta sellest, kas peetakse vajalikuks detsembris maksta valla töötajatele jõulupreemiat.

Vallavolikogus 1. novembril

 1. Maa tasuta võõrandmise taotlemine. Otsustati taotleda Vändra vallas Allikõnnu külas asuvast riigi omandis olevast Liiva kinnistust (katastritunnus 93002:001:0227, maatulundusmaa sihtotstarve) eraldatava ligikaudu 4000 m2 suuruse osa tasuta võõrandmist Vändra valla munitsipaalomandisse. Võõrandamine on vajalik maaüksusel asuvate tuletõrje veevõtukohtade teenindamiseks.
 2. Ühinemislepingu avalikkusele tutvumiseks väljapaneku korraldamine. Otsustati panna avalikkusele tutvumiseks välja Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühinemislepingu eelnõu koos lisadega Vändra vallamajas, Kaisma Rahvamajas, Vihtra Külakeskuses ja valla veebilehel alates 7. kuni 27. novembrini 2016. a. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks määrati 28. november 2016. a.

 

Vallavolikogus 18. oktoobril

1. Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine. Muudetud arengukava ja eelarvestrateegia võeti vastu määrusena nr 14.

2. Vändra Vallavolikogu 14.06.2016 otsuse nr 30 muutmine. Muudeti nimetatud otsuse õiguslikku alust, mis loob võimaluse selleks, et munitsipaalomandisse taotletavate teede munitsipaalomandisse andmise otsustusõigus oleks maavanemal.

3. Seisukoha võtmine kompromissettepaneku suhtes. Otsustati mitte nõustuda Peeter Reimanni taotlusega kohtuliku kompromissi sõlmimiseks.

 

Vallavolikogus 6. oktoobril

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine. 7 volikogu liikme ettepanek ei leidnud toetust, otsus jäi vastu võtmata ning menetlus jätkub.

2. Nõusoleku andmine auto kasutusrendile võtmiseks. Lubati Vändra Vallavalitsusel korraldada lihthange sotsiaaltranspordiks ja avahooldustöö tegemiseks vajaliku auto kasutusrendile võtmiseks ning sõlmida hankeleping neljaks aastaks kasutusrendi tingimustel.

 

Vallavolikogus 13. septembril

1. Vändra Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiseks kokkukutsutud valimiskogusse. Salajase hääletuse tulemusena valiti volikogu esindajaks valimiskogusse volikogu aseesimees Liivi Vähesoo.

2. Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamiseks loa andmise delegeerimine vallavalitsusele. Korrakaitseseaduse paragrahvi 56 lõike 3 punktis 2 sätestatud loa andmise õigus delegeeriti Vändra Vallavalitsusele (määrus nr 13).

3. Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine. Võeti vastu nimetatud detailplaneering ning tehti vallavalitsusele ülesandeks korraldada planeeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu.

4. Laenu võtmiseks loa andmine. Lubati Vändra Vallavalitsusel korraldada riigihange laenu võtmiseks tähtajaga 42 kuud summas 250 000 eurot. Laen võetakse Suurejõe Rahvamaja hoone renoveerimise ja Vändra tehnopargi taristu rekonstrueerimise projektide omaosaluse katteks ning vallateede renoveerimiseks 2017. aastal.

5. Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 muudatuste heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Vändra valla arengukava 2010-2025 muudatused.

6. Informatsioon. Arutleti 7 volikogu liikme ettepaneku üle kutsuda kokku volikogu erakorraline istung otsustamaks ühinemisläbirääkimiste lõpetamise üle Vändra aleviga, Halinga Vallavolikogu otsuse eelnõu üle lõpetada ühinemisläbirääkimised Vändra ja Tootsi valdade ning Vändra aleviga, Tartu linna valimisliitude poolt koostatud üleskutse üle vaidlustada Riigikohtus nn „kahe tooli seadus", mille kohaselt lubataks peale 2017. a kohalikke valimisi taas volikogude töös osalema ka Riigikogu liikmeid, valla avahooldustöötajate kasutuses oleva auto seisundi üle ning vallavanem informeeris volikogu liikmeid Kergu Lasteaed-Algkooli direktori lahkumisavaldusest ja sellest, et uut konkurssi ei korraldata ning määratakse direktori kohusetäitja.

 

Vallavolikogu istungil 16. augustil

1. Vändra valla ametiasutuse hallatava asutuse Pärnjõe Lapsehoid „Naerulind" tegevuse lõpetamine. Otsustati lõpetada Pärnjõe Lapsehoid „Naerulind" tegevus alates 1. septembrist 2016. a, kuna Pärnjõe Kooli juures avatakse koolieelse lasteasutuse osa alates 1. septembrist 2016.

2. Ülemäärase müra tekitamiseks loa andmine. Otsustati lubada 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ-l tekitada ülemäärast müra helitehnikat kasutades Vändra vallas Samliku külas Nõmme maaüksusel asuvas Nõmme Puhkebaasis 20. augustil 2016 kell 00.00-02.00 seoses Nõmme Puhkebaasis toimuva kinnise üritusega, millega tähistatakse 25 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest.

3. Õpilastele sõidusoodustuse maksmise korra muutmine. Muudeti Vändra Vallavolikogu 20.04.2015 määrust nr 7 „Õpilastele sõidusoodustuse maksmise kord" nii, et luuakse sõidusoodustuse maksmise võimalus ka Vändra valla üldhariduskoolides õppivatele ja rahvastikuregistri andmete kohaselt teistes kohalikes omavalitsustes elavatele õpilastele. Teistes kohalikes omavalitsustes elavate õpilaste puhul hüvitatakse isikliku transpordi kasutamine valla piirist kuni koolini.

4. Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühinemislepingu projekt. Volikogu esimees Tarmo Lehiste andis ülevaate ühinemislepingu esialgsest projektist ning toimus arutelu erinevate lepingu punktide sõnastuse üle.

5. Informatsioon. Volikogu esimees tutvustas volikogu liikmeile  20. augustiks kavandatud valla 25. aastapäeva puhul korraldatava ürituse programmi.

 

Vallavolikogu erakorralisel istungil 5. juulil

1. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu osaline kehtestamine. Kehtestati teemaplaneering.

2. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine. Lõpetati Vändra Vallavolikogu 20. märtsi 2012 otsusega nr 12 algatatud detailplaneeringu menetlus Vändra vallas Pärnjõe külas asuval kinnistul Pärnaõie laut. Planeeringu eesmärk oli olemasolev veisefarm sigalaks rekonstrueerida, kuid planeeringu algataja esitas taotluse detailplaneering lõpetada seoses kinnistu müügiga.

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu koostamisel. Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringule, kuna eelhinnangust selgus, et planeeringus kirjeldatud tegevuste elluviimise ja sh ehituskeeluvööndi vähendamise keskkonnamõju ei ole oluline.

 

Vallavolikogus 16. juunil

1. Kinnitati Kergu Lasteaed-Algkooli uus põhimäärus.

Uue põhimääruse koostamise vajaduse tingis Pärnu Maavalitsuse poolt veebruaris 2016 läbiviidud järelevalve teostamisel koostatud õiend, milles märgitakse, et kooli põhimäärus vajab seoses muudatustega Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja Koolieelse lasteasutuse seaduses uuendamist ning nimetatud seadustele vastavusse viimist. Uuendamist vajasid direktori ja hoolekogu ülesanded ning personali koosseisu kinnitamisega seonduv.

2. Kinnitati Vihtra Päevakeskuse uus põhimäärus.

Kehtiv Vihtra Päevakeskuse põhimäärus on koostatud 2003. aastal ja vajas asutuse struktuuri ja eesmärkide mõningase muutumise tõttu ajakohastamist ning kooskõlla viimist selle aasta alguses jõustunud sotsiaalhoolekande seadusega ja Vändra Vallavolikogu määrusega nr. 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord". Struktuuri alusel jaguneb Päevakeskus nüüd erihoolekandeteenuseid pakkuvaks päevakeskuseks, Vihtra sotsiaalmajutusüksuseks ja Pärnjõe sotsiaalmajutusüksuseks, milles töötab kokku 5 inimest – juhataja, 2 tegevusjuhendajat ja 2 avahooldustöötajat.

3. Muudeti Vändra Vallavolikogu 22.03.2016. a. määrust nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord".

Määruse paragrahvi 2 täiendati uue lõikega, mis lubab edaspidi maksta matusetoetust, esimesse klassi astuja toetust ja hooldajatoetust ka neile, kelle rahvastikujärgne elukoht ei ole Vändra vald. Määruse paragrahvi 32 lõiget 1 muudeti niipalju, et sotsiaalteenuste osutamise üle saab otsustusõiguse vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Sellega tagatakse juhtumite kiirem lahendamine. Seni kehtinud määruse järgi otsustas seda vallavalitsus.

4. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks Kergu Lasteaed-Algkooli toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks.

5.Vändra Vallavolikogu 17. septembri 2013 otsuse nr 36 kehtetuks tunnistamine.

6.Vändra Vallavolikogu 4. detsembri 2013 otsuse nr 58 kehtetuks tunnistamine.

Tühistamist vajavad volikogu otsused tehti 2013, kuna oli plaan korraldada riigihange vee-ettevõtja leidmiseks Vändra vallas. Toona riigihanget ei korraldatud, sest kaalumisel oli ühise vee-ettevõtja konkursi korraldamine koos Vändra aleviga. Tänaseks on selgunud, et valdade ühinemise taustal on Vändra vallal kõige otstarbekam liituda Tootsi valla ainuomanduses oleva vee-ettevõttega OÜ Tootsi Kommunaal. Tootsi Kommunaaliga on saadud kokku ja nemad on oma nõusoleku osanikuks astumise kohta andnud.

7. Vändra vallavalitsusele anti ülesanne ja volitus läbi rääkida ja ette valmistada kõigi asjassepuutuvate isikute ja asutustega osaühingu Tootsi Kommunaal osanikuks astumine.

8. Taotleti riigilt Vändra valla munitsipaalomandisse Vändra vallas asuvad kohalikud teed.

9.Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Vallavalitsus tellis Vändra Tehnopargi infrastruktuuri rajatiste projekti, mille tulemusena renoveeritakse Allikõnnu külas ühisveevärgi-kanalisatsiooni alal olemasolevad vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrassid. Nimetatud trasside ehitamiseks on vajalik mitme eraõigusliku kinnisasja kasutamine, mistõttu on vaja maaomanikelt taotleda nõusolekut kinnisasjade kasutamiseks ja koormamiseks isikliku kasutusõigusega Vändra valla kasuks.

10.Konkursi „Värvid Vändra valda" tulemuste kinnitamine.

I koht Andrus Jürimäe, majavaldus Säästla külas;

II koht Virve Sergejeva, majavaldus Mädara külas;

III koht Kalle Pernik, majavaldus Suurejõe külas.

Informatsioon:

- Ühinemislepingu investeeringute kava tutvustus.

- Halinga valla visioon ühinemisel Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra aleviga.

- MTÜ Kadjaste pöördumine. MTÜ Kadjaste tegi pöördumise Kadjaste Vabaajakeskuse MTÜ-le rendile andmiseks. Volikogu nõustus ettepanekuga ja andis vallavalitsusele ülesande MTÜ-ga Kadjaste läbirääkimiste alustamiseks.

- Projektist „Suurejõe Rahvamaja renoveerimine"

Projekt sai EAS-ist rahastuse kogu summa ulatuses, s.o. 44 800 eurot, omafinantseering 21 272,00 eurot. Toetusleping tähtajaga 01.06.2016-31.12.2017 on sõlmitud. Rahastus hõlmab rahvamaja katuse vahetust.

 

Vallavolikogus 18. mail

 1. Vändra valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Vändra valla 2015. majandusaasta aruanne (avaldatud valla veebilehel).
 2. Vändra valla ametiasutuse hallatava asutuse Pärnjõe Lapsehoid „Naerulind" tegevuse lõpetamine. Otsustati lõpetada asutuse tegevus alates 1. septembrist 2016 seoses Pärnjõe Kooli juurde lasteaiaosa loomisega.
 3. Maakonnaplaneeringu kooskõlastamine. Kooskõlastati maakonnaplaneering.
 4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Taotleti munitsipaalomandisse valla omandis oleva 17 kohaliku tee alune maa, Allikõnnu külas asuv Teeääre maaüksus kergliiklustee rajamiseks ja Suurejõe külas asuv Veehoidla maaüksus, mida kasutatakse tuletõrjevee võtukohana.
 5. Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine. Algatati valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine.
 6. Informatsioon. Volikogu esimees andis volikogu liikmetele ülevaate ühinemisläbirääkimiste seisust ning jagati teavet eelseisvatest üritustest, kuhu volikogu liikmeid ooodatakse.

Vallavolikogus 27. aprillil

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine. Nõustuti haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega Järvakandi vallaga juhul, kui sellega kaasneb ka piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamine või kui see muutub muul moel õiguslikult võimalikuks.
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine. Nõustuti haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega Halinga vallaga.
 3. Vara avalikku kasutusse andmise lepingu tähtaja pikendamine. Pikendati Mittetulundusühinguga Võidula Külaselts 26.02.2014 sõlmitud vara avalikku kasutusse andmise lepingu nr 10 tähtaega ja määrati lepingu tähtajaks 30.10.2023.
 4. Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine. Kehtestati Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneering
 5. Pärnu maakonnaplaneeringu "Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine" eelnõu kooskõlastamine. Kooskõlastati Pärnu maakonnaplaneering "Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine".
 6. Informatsioon.
  * Vallavanem informeeris volikogu liikmeid Vändra Ratsaspordiklubi loobumisest ratsamaneeži projekti esitamisest Rohelise Jõemaa Koostöökogu selleaastasesse taotlusvooru.
  * Vallavanem vastas revisjonikomisjoni 29.03.2016 koosoleku protokollis tõstatatud küsimustele Tööstuspargi projekti ja Kadjaste Vabaajakeskuse töökorralduse asjus.

Vallavolikogus 22. märtsil:

 1. Ajutise laskepaiga kasutamiseks kirjaliku nõusoleku andmine. Anti kirjalik nõusolek MTÜ-le Long Range Shooting Vändra vallas Metsaküla külas Vändra metskond 32 maaüksusel asuva ajutise laskepaiga kasutamiseks kuni 2016. a lõpuni.
 2. Vändra vallas projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise tegevusloa väljastamise kord. Määrusega sätestatakse Vändra valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise tegevusloa väljastamise kord.
 3. Pärnjõe Põhikooli ümberkorraldamine. Otsustati korraldada Pärnjõe Põhikool alates 1. septembrist 2016. a ümber luues põhikooli osa kõrvale koolieelse lasteasutuse osa, mis tegutseks ühe asutusena nimega Pärnjõe Kool.
 4. Pärnjõe Kooli põhimäärus. Määrusega kehtestati Pärnjõe Kooli põhimäärus alates 1. septembrist 2016. a.
 5. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord. Kehtestati kord, mille alusel määratakse valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi ja osutatakse sotsiaalteenuseid.
 6. Nõustumine maa Tootsi vallale munitsipaalomandisse andmisega. Nõustuti Vändra vallas Metsaküla külas asuva Puhasti maa-ala andmisega Tootsi valla munitsipaalomandisse.
 7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Otsustati taotleda Vändra valla munitsipaalomandisse 26 Vändra vallas asuvat kohaliku tee lõiku.
 8. Arvamuse andmine kaevandamisloa taotluse kohta. Nõustuti Keskkonnaameti poolt koostatud korralduse eelnõuga „Maavara kaevandamise loa andmine Aluste kruusamaardla Aluste kruusakarjääri mäeeraldisel".
 9. Munitsipaalomandisse antud maa võõrandamiseks loa taotlemine. Otsustati taotleda luba Vändra vallas Kaisma külas asuva Õunaaia kinnistu võõrandamiseks, kuna maaüksusel puudub valla jaoks otstarve ja võõrandamise abil saaks maaüksus korrastatud.
 10. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Võeti vastu Vändra Vallavolikogu 17. aprilli 2012 otsusega nr 18 algatatud Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering lisatud kujul. Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on kehtiva Vändra valla Kaisma piirkonna üldplaneeringu „Kaisma valla üldplaneering" täpsustamine ja täiendamine seoses elektrituulikute ja neid teenindava infrastruktuuri planeerimisega. Vändra Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku läbiviimine ja avalik arutelu.
 11. Informatsioon:
 • Vändra Ratsaspordiklubi pöördumine. Klubi esindaja tutvustas klubi eesmärke ja rahastamist. Järgmiseks istungiks tehti valitsusele ülesandeks ette valmistada otsuse eelnõu.
 • Järvakandi Vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Vändra valla, Vändra alevi ja Tootsi vallaga. Jaanus Rahula suhtles Kehtna vallavanemaga, kes ütles, et Kehtna vald ei ole huvitatud Vändra vallaga liitumisest. Lõplik otsus tehakse aprilli istungil.
 • Tarmo Lehiste tutvustas ka eelarvekomisjonis aruteluks olnud investeeringute kava, mis tahetakse lisada ühinemislepingusse.
 • Kalev Mitt rääkis Pärnjõe külas tühjalt seisvatest korterelamutest, millest ühe omanik soovib seda vallale müüa. 

Vallavolikogus 16.veebruaril:

 1. Vändra valla 2016. aasta eelarve. Kinnitati Vändra valla 2016. aasta eelarve.
 2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Taotleti Vändra valla munitsipaalomandisse Vändra vallas asuvad kohalikud teed (23 teelõiku).
 3. Vara avalikku kasutusse andmise lepingu tähtaja pikendamine. Otsustati pikendada Mittetulundusühinguga Kultuuriselts Kerkau 22.06.2010 sõlmitud vara avalikku kasutusse andmise lepingu nr 44 tähtaega ja määrata lepingu tähtajaks 28.02.2026.
 4. Vändra Vallavolikogu 21.12.2010 määruse nr 47 kehtetuks tunnistamine. Vändra Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 47 „Koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavad meetmed" tunnistati kehtetuks.
 5. Jalgpalliklubi Vändra Vaprus pöördumine. Arutati läbi JK Vändra Vaprus pöördumine ja otsustati, et Vändra Vallavolikogu peab kunstmuruväljaku rajamist Vändrasse piirkonnale oluliseks objektiks. Juhul, kui MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Vaprus saab 200 000 eurot toetust LEADER meetmest ja 100 000 eurot Eesti Jalgpalli Liidult, peab Vändra Vallavolikogu ülejäänud kunstmuruväljaku I etapi maksumuse rahastamist võimalikuks tulevase ühinenud valla eelarvest ning on nõus toetama vastava investeeringu kavandamist ühinemislepingus.
 6. Tarbitud vee ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine. Kehtestati uued teenuse hinnad
 7. Vändra Vallavolikogu 21.02.2010 määruse nr 61 kehtetuks tunnistamine. Vändra Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 61 „Tarbitud vee ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" tunnistati kehtetuks.

Vallavolikogus 19. jaanuaril:

 1. Tunnustuse „Aastate Tegu" omistamine. Tunnustus „Aastate tegu" omistati Tiina Heidemannile ja Karl Pajumäele.
 2. Vändra valla 2016. aasta eelarve. Vaadati läbi vallavalitsuse ja volikogu liikmete esitatud muudatusettepanekud ja lõpetati eelnõu II lugemine.
 3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Taotleti munitsipaalomandisse Vändra vallas asuvad 15 kohalikku teed, mille alune maa on munitsipaliseerimata.
 4. Valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord. Määrusena nr 1 kehtestati kord, mille alusel teostatakse tasuta lumetõrjet valla hajaasustusega aladel asuvatel erateedel määruses sätestatud tingimustel. Tee omanik peab elama Vändra vallas.
 5. Omaosaluse tagamine. Otsustati garanteerida Vändra valla 2016. aasta eelarvest projektile „Suurejõe Rahvamaja renoveerimine (I etapp)" vallapoolne omafinantseering. I etapp hõlmab rahvamaja katusega seotud töid selleks, et tagada hoone ülejäänud konstruktsiooni säilivus.