Rahastatud projektid

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED

Projekti nimetus

"Suurejõe Rahvamaja renoveerimine" (I etapp)

Projekti reg.nr.

EU49884

Projekti rahastaja

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Meetme rakendusüksus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Toetussumma

44 800,00 eurot

Omafinantseering

21 272,00 eurot

Kogumaksumus

66 072,00 eurot

Elluviimise aeg

01.06.2016-31.12.2017

Projektijuht

Kalev MItt

Projekti eesmärgiks on toetada Vändra valla maa-asulate elujõulisust tagades elanikele kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused ning selleks vajalikud tingimused. Projekti elluviimine parandab kogukonna kultuurilise teenindamise kvaliteeti. I etapi eesmärgiks on hoone katuse vahetamine, millega tagatakse hoone säilimine. Laepealse soojustamine, mille tulemusel paraneb ruumide sisekliima ja tagatakse piirkonna elanikele teenuse parem kvaliteet ning vähendatakse haldamiskulusid.

 

 

Projekti nimetus

Vändra Tehnopargi taristu rekonstrueerimine

Projekti reg.nr.

EU50067

Projekti rahastaja

Euroopa Regionaalarengu Fond

Meetme rakendusüksus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti rahastatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele.

Toetussumma

423 273,93 eurot

Omafinantseering

74 695,40 eurot

Kogumaksumus

497 969,33 eurot

Elluviimise aeg

29.02.2016-31.12.2017

Projektijuht

Kalev MItt

Projekti eesmärgiks on Vändra tehnopargi taristu olulise kaasajastamise abil tagada

tehnopargis tegutsevate ettevõtete tegevuse jätkumine ja olemasolevate töökohtade säilitamine.

Projekti kaudseks eesmärgiks on toetada ettevõtlusaktiivsust ja tõsta piirkonna konkurentsivõimet,

milleks uuendatud tehnosüsteemidega ja kergemini ligipääsetav tehnopark loob tunduvalt paremad

eeldused.

Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus renoveeritakse ja osaliselt rajatakse uued Vändra tehnopargi vee­,kanalisatsiooni­ ja

sadeveetrassid ning tuletõrjehoidlate ühendused. Projektiga rajatakse uus kergliiklustee

(jalg­ ja jalgrattatee) koos tänavavalgustusega, mis tagab toimepiirkonna elanikele mugavama ja

turvalisema juurdepääsu nii tehnopargi ettevõteteni kui alevi keskusse ja avalikele teenustele.

Projekti tulemusena saavutatakse järgmised muutused:

1. Vee­ ja kanalisatsioonitrassid renoveeritakse. Trasside uuendamine annab kindlustunde

olemasolevatele ettevõtetele tootmise jätkamiseks ja toob kaasa uusi liitujaid­tarbijaid;

2. Suureneb tarbevee kasutamise kindlustatus olemasolevatele tarbijatele, väheneb trasside avariioht;

3. Seoses perspektiivse võimsuse kasvuga on võimalik oma tegevust laiendada olemasolevatel

ettevõtetel ja meelitada piirkonda uusi ettevõtteid. 

4. Olemasolevate ettevõtete laienemisega ja uute ettevõtete rajamisega tehnoparki suureneb

töökohtade arv. Konkurentsivõime säilimisega (vee kanaliseerimise hinnas ei suurene sadevee

komponent) säilivad olemasolevad töökohad.

5. Sadeveetrasside renoveerimisega väheneb puhastust vajava reovee hulk. Kuna sadevesi ei imbu

reoveekanalisatsiooni, väheneb sellest tulenev puhasti koormus ja tarbijad ei pea tasuma lisakulusid

reovee puhastamiseks.

6. Valgustatud kergliiklustee rajamine võimaldab jalakäijatele ja ratturitele turvalise ligipääsu

tehnopargile, surnuaeda, alevisse jne.

Projekti elluviimine (vee­, kanalisatsiooni ja sadeveetrasside renoveerimine ja uute trasside rajamine)

võimaldab tehnopargis asuvatel ettevõtetel oma tootmist laiendada, uutel ettevõtetel liituda vee ja

kanalisatsiooni trassiga. Rajatud trasside õige dimensioneerimise ­ja uute vastuvõtukaevude rajamise

tulemusel on võimalik tagada perspektiivsete tehnopargiga liituvate ettevõtete ühendamine süsteemi.

Oluline on ka valmiduse olemasolu AS Wendre (asub Vändra alevis) kanalisatsioonitrassi

perspektiivseks uuendamiseks.