2017. aasta vallavolikogu istungite kokkuvõtted

Vändra Vallavolikogus 20. juunil 2017

 1. Vändra valla 2017. aasta I lisaeelarve (II lugemine). I lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 3.
 2. Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks. Volitati Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget elektrienergia ostmiseks ühishankena alates 1. jaanuarist 2018. a kuni kahe aastaseks perioodiks Pärnumaa kohalikele omavalitsustele, mis hõlmaks ka Vändra Vallavalitsust ning Vändra vallavalitsuse hallatavaid asutusi.
 3. Konkursi „Värvid Vändra valda" tulemuste kinnitamine. Tunnistati 2016. aastal konkursist osavõtnute hulgast kaheks parimaks ja premeeriti Kermo Toobalit (I koht) summaga 195 eurot ja Imbi Tõnissoni (II koht) 130 euroga.
 4. Sildfinantseerimise lepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida pangaga sildfinantseerimise leping alates 01.08.2017.a kuni toetuse laekumiseni EAS-i poolt 400 000 (nelisada tuhat) eurot Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi projekti EU50067 „Vändra Tehnopargi taristu rekonstrueerimine" ehitustööde  teostamiseks ning volitati vallavanemat pidama pankadega läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. Otsus jõustub peale Halinga ja Tootsi Vallavolikogude ning Vändra Alevivolikogu poolt nimetatud kohustuse võtmise heakskiitmist.
 5. Informatsioon.
 • Tarmo Lehiste informeeris volikogu liikmeid Vändra alevisse rajatava kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamiseks Eesti Jalgpalli Liidu, Vändra JK Vaprus ja LHV Panga vahelise laenulepingu sõlmimisest.
 • Andres Tamm küsis kas on kindel, et vald saab riigi maal asuvate hoonete lammutamiseks 100% toetust KIK-ist? Kalev Mitt selgitas, et vallal on võimalik taotleda KIK-ist toetust ohtlike hoonete lammutamiseks ning kuna tegemist on riigimaal asuvate vanade põllumajandushoonetega on võimalik saada 100% toetust. Kui taotlusvoor on toimunud ja selge kui palju toetust saadakse ning kas see ka vallale mingeid kulusid kaasa toob, saab tulla selle informatsiooniga uuesti volikogu ette.
 • Jaanus Rahula andis ülevaate sümboolikakomisjoni 20.06.2017 koosolekust ja tutvustas komisjoni poolt heaks kiidetud sümboolikakonkursi tingimusi ja korda.

 

Vändra Vallavolikogus 16. mail 2017

 1. Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine. Otsustati taotleda Vändra valla kasuks ÜVK tööprojektidest tulenevalt ehitatava jalgratta- ja jalgtee, rekonstrueeritava sadevee-, kanalisatsiooni- ja veetrassi avaliku kasutamise tagamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnjõe ja Allikõnnu külas asuvatele kinnisasjadele.
 2. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks Suuremäe Karjäär OÜ-le Vändra vallas asuvas Mädara uuringuruumis maavara (kruusa ja liiva) tarbevaru uuringuks. Kavandatava geoloogilise uuringu maavaraks on kruus ja liiv ning kavandatavaks kasutusalaks vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus.
 3. Vändra valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitati Vändra valla 2016. aasta majandusaasta aruanne.
 4. Volikogu liikmete arvu määramine. Määrati Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemise tulemusena moodustatava Põhja-Pärnumaa valla volikogu liikmete arvuks 21.
 5. Valimisringkonna moodustamine. Otsustati moodustada kokkuleppel Halinga Vallavolikogu, Tootsi Vallavolikogu ja Vändra Alevivolikoguga Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi ühinemisel moodustatava Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu valimisteks üks 21 mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi haldusterritooriumeid.
 6. Valla valimiskomisjoni moodustamine. Otsustati moodustada  kokkuleppel Halinga Vallavolikogu, Tootsi  Vallavolikogu ja Vändra Alevivolikoguga ühinemisel moodustuva Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjon 7-liikmelisena ning nimetati komisjoni koosseis järgnevalt: Ahti Randmere, Riini Õige, Eha Tamm, Julia Erm, Piret Müür, Katrin Jaanson ja Annika Ader. Komisjoni asendusliikmeteks määrati Kersti Tilk ja Maire Argel. Valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.
 7. Vändra valla 2017. aasta I lisaeelarve. Lõpetati määruse eelnõu I lugemine ja määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26. mai 2017. a.
 8. Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine. Otsustati algatada Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine.

 

Vändra Vallavolikogus 21. märtsil 2017

1.     Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe tervitusKuulati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Lauri Luuri ettekannet ja võeti vastu POL-i kingitus valla 25. aastapäeva puhul.

2.     Projekti nr 13772 „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" elluviimise kinnitamineOtsustati toetada ja kinnitada KIK-i Projekti nr 13772: „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" takistusteta elluviimist vastavalt KIK-i Keskkonnaprojektide finantseerimise korrale ja projekti ajakavale.

3.     Rahalise kohustuse võtmine. Otsustati võtta rahaline kohustus ja kaasfinantseerida Vändra alevis Pärnu-Paide mnt 27 asuva kinnistu (bussijaam) ostmist 4000 euro ulatuses Vändra valla eelarvest.

4.     Ajutise laskepaiga kasutamiseks kirjaliku nõusoleku andmine. Anti kirjalik nõusolek MTÜ-le Long Range Shooting Vändra vallas Metsaküla külas Vändra metskond 32 maaüksusel asuva ajutise laskepaiga kasutamiseks kuni 16. aprillini 2017. a.

5.     Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks osaühingule Eesti Killustik Vändra vallas asuvas Kobra II uuringuruumis maavara (kruusa ja liiva) tarbevaru uuringuks. Uuringuruumi teenindusala pindala on 86,9 ha.

6.     Pärnu maakonnaplaneeringu "Soomaa piirkonna teemaplaneering" kooskõlastamine. Kooskõlastati maakonnaplaneering "Soomaa piirkonna teemaplaneering".

7.     Informatsioon. Arutati EELK Vändra Martini Koguduse taotlust kiriku katuse remondiks toetuse saamiseks ja kuulati vanemkomissar Janek Saharenko ülevaadet vallas 2014-2016 registreeritud õigusrikkumiste kohta.

 

Vallavolikogus 21. veebruaril

 1. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks.
  Otsustati taotleda meetmest „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord" toetust projektile Vändra Lasteaed Rukkilill hoone rekonstrueerimiseks ja anti volitus Vändra alevile esitada taotlus nimetatud projektile toetuse saamiseks ja omaosaluse summas kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) euro garanteerimiseks. Vändra alevil paluti arvestada nimetatud investeeringu tegemisel sellega, et ühinemislepingu lisaks nr 2 olevas „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve" ettenähtud Vändra alevi piirkonna objektide investeeringute summat ei ületataks.
 2. Vändra Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine.
  Palgajuhendit täiendati võimalusega maksta haigushüvitist vallavanemale, ametnikule ja töötajale haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud vallavanema, ametniku või töötaja keskmisest töötasust.
 3. Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
  Otsustati taotleda Maanteeameti kaudu Vändra valla kasuks Vändra Tehnopargi infrastrukuuri rajatiste tööprojektist tulenevalt ehitatava jalgratta- ja jalgtee, jalgratta- ja jalgtee valgustuskaabli ja valgustuspostide avaliku kasutamise tagamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist kinnisasjale asukohaga Vändra vald, Allikõnnu küla, 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra tee. Koormatav ala on 512 m2 suurune ja jääb riigitee kilomeetritele 41,3-42,0.
 4. Nõusoleku andmine auto liisingulepingu pikendamiseks.
  Lubati Vändra Vallavalitsusel pikendada sõiduauto HYUNDAI I40 WAG 2.0 13.03.2013 sõlmitud liisingulepingut nr 0116442L üheks aastaks. Vändra Vallavalitsuse kasutuses oleva sõiduauto HYUNDAI I40 WAG 2.0 liisinguleping lõpeb 15.03.2017. Arvestades valdade ühinemisega seonduvat ei oleks mõistlik liisida uut autot, kuna ei ole selge selle edaspidine kasutamisotstarve. Otstarbekas on olemasoleva sõiduauto liisingulepingu pikendamine üheks aastaks tähtajaga 15.03.2018. a.
 5. Sümboolikakonkursi korraldamine ja sümboolikakomisjoni volikogu esindajate nimetamine.
  Otsustati korraldada Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühinemise tulemusena moodustuva Põhja-Pärnumaa valla sümboolika (vapp ja lipp) väljatöötamiseks avalik konkurss ning nimetati sümboolika väljatöötamiseks ühinevate omavalitsusüksuste volikogude esindajatest moodustatava 8-liikmelise sümboolikakomisjon liikmeteks Vändra Vallavolikogu esindajatena Liivi Vähesoo ja Lev Kuzmin. Komisjoni ülesandeks on koostada ja kinnitada konkursitingimused ning viia läbi avalik konkurss kooskõlastatuna Riigikantseleiga. Uue sümboolika kinnitab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.
 6. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
  Otsustati lõpetada Vändra Vallavolikogu 16. novembri 2010 otsusega nr 78 algatatud detailplaneeringu menetlus Vändra vallas Metsaküla külas asuval Tootsi prügila maa-alal, kuna kinnistu omanikuks olev Tootsi vald on esitanud sellise taotluse põhjusel, et planeeringuga esialgselt taotletud eesmärk (maa munitsipaliseerimine) on saavutatav ilma planeeringuta.
 7. Informatsioon.
  Vallavanem Jaanus Rahula andis ülevaate Kadjaste Vabaajakeskuse juhatajaga peetud läbirääkimistest, mille kohaselt lepiti kokku, et juhataja töökoormust vähendatakse 0,8 koormuseni alates 1. märtsist.

Vallavolikogus 24. jaanuaril

 1. Vändra valla 2017. aasta eelarve.
  Valla 2017. a eelarve võeti vastu määrusena nr 1.
 2. Tunnustuse „Aastate Tegu" omistamine.
  Vändra valla kõrgeim tunnustus „Aastate tegu" otsustati omistada Suurejõe Rahvamaja juhataja Heldi Raudele pikaaegse Suurejõe Rahvamaja juhtimise ja küla kultuurielu edendamise eest ning Vändra Piirkonna Erivajadustega Inimeste Seltsile Vändra valla erivajadustega inimeste huvide eest seismise ja ühistegevuse korraldamise eest.
 3. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks.
  Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks osaühingule Eesti Killustik Vändra vallas asuvas Sohlu uuringuruumis maavara (ehitus- ja täitekruusa ning ehitus- ja täiteliiva) tarbevaru uuringuks.
 4. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
  Lõpetati Vändra Vallavolikogu 20. aprilli 2010 otsusega nr 27 algatatud detailplaneeringu menetlus Vändra vallas Kaansoo külas asuval Kaansoo kalmistu maa-alal, kuna maa munitsipaliseerimise tulemusena on detailplaneeringu eesmärk (kalmistu laiendamine) saavutatud.
 5. Nõusoleku andmine kinnistu ostuks.
  Anti Vändra Vallavalitsusele nõusolek Pärnjõe külas asuva Jalaka kinnistu ostuks summas 11500 eurot. Kinnistul asub lõpuni valmis ehitamata ja varisemisohtlik korterelamu, mis on plaanis lammutada. Kinnistul asuvat teed kavatsetakse kasutada vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
 6. Informatsioon
  Kadjaste Vabaajakeskuse edasisest tegevusest, Vändra Bussijaama omandiküsimustest ja Kergu Lasteaed-algkooli söökla rendilepingu lõpetamisest.