« Tagasi

Teade osaühing Vändra Viratsaare noorlooma veisefarmi kompleksloa nr KKL/322521 ja Sõõrike veiselauda kompleksloa nr KKL/318537 muutmise taotluste menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et osaühing Vändra on esitanud (registrikood: 10052854) käitise Viratsaare noorlooma veisefarm asukohaga Võiera küla, Vändra vald, Pärnu maakond ja käitise Sõõrike veiselaut asukohaga Vaki küla, Vändra vald, Pärnu maakond vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 kompleksloa nr KKL/322521 ja KKL/318537 muutmise taotlused ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotlused menetlusse.

Keskkonnakompleksloa muutmise vajadus on tingitud vajadusest viia vastavusse välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused kooskõlla keskkonnaministri 14.12.2016 määruses "Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" tooduga. Lisaks on rajatud Sõõrike veiselauda maaüksusele uus puurkaev, mis on projekteeritud loomadele joogivee saamiseks 77 m3 /ööpäevas.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhsadr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil kristiina.tiits@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Pärnu Postimees, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Vändra valla veebilehel. Osaühing Vändra taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.