Huvide deklareerimine

6.juunil 2012 vastu võetud korruptsioonivastane seadus jõustus 1.aprillil 2013.a. Tulenevalt seadusest muutus ka ametnike huvide deklareerimise kord.

Alates 2014 aastast esitavad huvisid deklareerima kohustatud isikud oma deklaratsioonid otse huvide deklaratsioonide registrile (HDR). Registri eesmärk on deklaratsioonide elektroonilise esitamise, hoidmise, haldamise, kontrollimise ja avalikustamise võimaldamine.

HDR on iseseisev andmekogu, mida peetakse Maksu- ja Tolliametis (volitatud töötleja) ja millele kasutajad pääsevad ligi e-maksuameti keskkonna kaudu. HDR-i vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

Kinnitamisest alates on deklaratsioon kolmeks aastaks avalik ja igaüks võib avalikustatud deklaratsiooni avalike andmetega tutvuda, identifitseerides end e-maksuameti kaudu digitaalse isikutunnistuse abil või muul viisil maksukohustuslaste registris oleva isikukoodi abil. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi. Deklarandile on nähtav tema deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja tutvumise kuupäev.

* * *

Vändra valla volikogu esimehe, vallavanema, volikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid:

2012 aasta majanduslike huvide deklaratsioonid

* * *

Toimingupiirang (Korruptsioonivastane seadus § 11)

(1) Ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

 1. otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
 2. ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
 3. ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul on ametiisikul keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust tema asemel. Ametiisik peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit, kes teeb toimingu või otsuse ise või annab selle ülesande teisele ametiisikule.

(3) Toimingupiiranguid ei kohaldata:

 1. õiguse üldakti vastuvõtmisel ja selle vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel. Riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvet loetakse käesoleva seaduse tähenduses üldaktiks;
 2. pankrotihalduri poolt pankrotimenetluse läbiviimise korral selle büroo teenuste kasutamisel, mille kaudu ta tegutseb;
 3. hädaseisundis, samuti edasilükkamatu toimingu korral, kui on suurema kahju tekkimise oht;
 4. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;
 5. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
 6. kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid;
 7. valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel;
 8. organisiseste valimiste korral.

(4) Ametiisiku taandamise aluseid ja korda, mis on ette nähtud muus seaduses, kohaldatakse täiendavalt toimingupiirangutele.

(5) Avalikku ülesannet täitev asutus peab oma töö korraldamisel tagama, et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes. Kui asutus jätab selle kohustuse täitmata, ei vabasta see asjaolu ametiisikut kohustusest järgida toimingupiiranguid.