2017. aasta vallavolikogu istungite kokkuvõtted

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogus 14. detsembril 2017

 

1. Projekti nr 13772 „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" elluviimise kinnitamine. Toetati Osaühing Tootsi Kommunaal projekti „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" jätkumist Põhja-Pärnumaa valla osalusel omafinantseeringu osa katmisega ning vallavolikogu otsusega üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutava vee-ettevõtja juhtimisel ning kinnitati KIK-i projekti takistusteta elluviimist vastavalt KIK-i Keskkonnaprojektide finantseerimise korrale ja Projekti ajakavale.

2. Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus. Põhimäärus võeti vastu määrusena nr 1. Põhimäärus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

3. Halinga valla 2017. aasta II lisaeelarve. Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 2.

4. Vändra alevi 2017. aasta IV lisaeelarve. Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 3.

5. Vändra valla 2017. aasta II lisaeelarve. Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 4.

6. Audiitori määramine 2017. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks. Vändra alevi, Vändra valla, Halinga valla ja Tootsi valla, AS Mako ja OÜ Tootsi Kommunaal 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks määrati Osaühing Audiitorfirma Klea.

7. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras. Otsustati anda aadressil Kooli 1 Pärnu-Jaagupi alev asuv vallale kuuluv söökla-internaadi hoone I korrus otsustuskorras tervishoiuteenuse osutamiseks kolmeks aastaks üürile kolmele perearstile.

8. Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord. Määrusega nr 5 nähakse ette tasud volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja komisjonide liikmetele ning hüvitised volikogu tööga seotud kulude katmiseks.

9. Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord. Määrusega nr 6 kehtestatakse volikogu esimehe, volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise, sh päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr.

10.  Vallavanemale hüvitiste määramine ja soodustuste rakendamine. Vallavanemale nähakse ette sarnaselt ametiasutuse teenistujatele haigushüvitis haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% vallavanema keskmisest töötasust. Samuti hüvitatakse vallavanemale kord nelja aasta jooksul prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus. Vallavanema kasutusse antakse vallale kuuluv sõiduauto ning nähakse ette parkimistasu hüvitamine.

11. Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded. Nõuded kehtestati määrusega nr 7.

12. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse palgajuhend. Määrusega nr 8 kehtestatud palgajuhendiga nähakse ette ametiasutuse ametnike ja töötajate tasustamise aluseks olevad palgagrupid ja põhipalga vahemikud, palga maksmise aeg ja viis, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord ning lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning teenistujate sotsiaalsed garantiid.

13. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Kehtestati Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Struktuuris nähakse alates 1. jaanuarist 2018 ette 5 osakonda: majandusosakond, haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaalosakond, rahandusosakond ja vallakantselei. Samuti jäävad tegutsema halduskeskused Tootsi ja Pärnu-Jaagupi alevites. Koosseisus nähakse tähtajatuna ette kokku 33 ametikohta ja 22,4 töökohta. 2 ametikohta ja 3,4 töökohta on ettenähtud tähtajalisena.

14. Vallavalitsuse kinnitamine. Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati abivallavanemana Tarvi Tasane ja valitsuse liikmetena Kersti Tilk, Kaie Rätsepp ja Riina Kukk. Ühe abivallavanema leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogus 29. novembril 2017

 

1. Vallavanema töötasu määramine. Vallavanema töötasuks määrati 2820 eurot kuus (otsus).

 

2. Vallavanema valimine. Salajase hääletuse tulemusena valiti Põhja-Pärnumaa vallavanemaks Jane Mets (otsus).

 

3. Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Valitsuse liikmete arvuks kinnitati kuus liiget ja struktuuriks lisaks vallavanemale kaks abivallavanemat ja kolm valitsuse liiget (otsus).

 

4. Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord. Lõpetati määruse eelnõu esimene lugemine ja määrati eelarvekomisjonile muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.

 

5. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. Kinnitati volikogu alatiste komisjonide koosseisud lisaks komisjonide esimeestele ja aseesimeestele järgmiselt:

1) eelarvekomisjon: Nils Sempelson, Meelis Kruusmann, Roman Kiveste, Ülle Vapper, Kalev

Mitt;

2) arengu- ja majanduskomisjon: Märtin Rõõmussaar, Raul Peetson, Ülo Stokkeby, Toomas

Sonts, Riina Kukk, Tiia Uffert, Kaido Madisson;

3) sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: Niida-Anita Morgen, Sirje Alloja, Anneli Kaljur, Marina

Simm, Silje Lang, Jane Vain, Evelin Rikker.

4) haridus- ja noorsootöökomisjon: Jüri Mets, Mari-Liis Jaanson, Eha Kuldkepp, Jaana

Novikov, Katrin Uutsalu, Aile Jaansalu, Toomas Toimeta;

5) kultuuri- ja spordikomisjon: Gerda Mölder, Martin Sempelson, Inga Raudsepp, Heldi Raude,

Reelika Arumäe, Tiina Heidemann, Heleri Wazza;

6) keskkonnakomisjon: Viive Pukka, Kalle Lehtemaa, Anu Sillandi, Raul Peetson, Ain Pertel,

Merle Ervin, Mihkel Jürisson (otsus).

 

6. Revisjonikomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete valimine. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti salajase hääletuse tulemusena Jaanus Rahula ja liikmeteks Nils Sempelson ja Niida-Anita Morgen (otsus).

 

7. Vallavanematele ja alevivanemale hüvitise maksmine. Lähtudes haldusreformi seaduse § 19 lõike 1 punktist 2 otsustati maksta vallavanematele ja alevivanemale hüvitist järgmiselt:

1) Halinga vallavanem Ülle Vapper – 26186 eurot;

2) Tootsi vallavanem Riina Kukk - 14765 eurot;

3) Vändra alevivanem Toomas Sonts – 19682 eurot;

4) Vändra vallavanem Jaanus Rahula - 19656 eurot (otsus).

 

8. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine. Otsustati korraldada ümber Põhja-Pärnumaa valla ametiasutused Halinga Vallavalitsus, Tootsi Vallavalitsus, Vändra Alevivalitsus ja Vändra Vallavalitsus ühendamise teel ning moodustada alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutusena Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Ühendatavate asutuste tegevus lõpeb 31. detsembril 2017. a. Ühendatavate asutuste registrikoodid arhiveeritakse (otsus).

 

9. Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus (I lugemine). Esimene lugemine lõpetati, moodustati redaktsioonitoimkond ning määrati muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogus 13. novembril 2017

1.     Volikogu alatiste komisjonide moodustamine. Moodustati 6 alatist komisjoni: 7-liikmeline eelarvekomisjon ja 9-liikmelised arengu- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning keskkonnakomisjon (otsus).

2.     Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.

2.1. eelarvekomisjoni esimeheks valiti Tarvi Tasane ja aseesimeheks Olga Kaljuste;

2.2. arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Tiit Soosaar ja aseesimeheks Roman Kiveste;

2.3. sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Riina Kukk ja aseesimeheks Jaanus Rahula;

2.4. haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Priit Enok ja aseesimeheks Kaido Madisson;

2.5. kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Tarmo Lehiste ja aseesimeheks Madis Koit;

2.6. keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Margo Dello ja aseesimeheks Raul Orav (otsus).

3.     Volikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete valimine. Otsustati moodustada kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Eelnõu lugemine katkestati ja komisjoni esimehe ning liikmete valimine lükkus edasi volikogu järgmisele istungile.

4.     Volikogu esimeestele hüvitise maksmine. Lähtudes haldusreformi seaduse §-st 19 otsustati maksta ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu esimeestele hüvitist järgmiselt:

4.1. Halinga Vallavolikogu esimees Tarvi Tasane - 10880,40 eurot;

4.2. Tootsi Vallavolikogu esimees Jüri Mets – 3123,18 eurot;

4.3. Vändra Alevivolikogu esimees Priit Enok – 3060 eurot;

4.4. Vändra Vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste - 3072 eurot (otsus).

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogus 6. novembril 2017

1. Volikogu esimehe valimine. Volikogu esimeheks valiti Ülle Vapper (otsus).

2. Volikogu aseesimehe valimine. Volikogu aseesimeheks valiti Priit Enok (otsus).

3. Vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine. Kuulati ära Halinga Vallavalitsuse, Tootsi Vallavalitsuse, Vändra Alevivalitsuse ja Vändra Vallavalitsuse lahkumispalved. Vallavalitsused ja alevivalitsus täidavad oma ülesandeid edasi kuni Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse liikmete ametisse kinnitamiseni.

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogus 26. oktoobril 2017

Volikogu esimene istung oli kokku kutsutud 26. oktoobriks 2017 kell 15.00 Vändra Alevivalitsuse volikogu istungite saalis. Istungi päevakorras oli volikogu esimehe valimine, volikogu aseesimehe valimine ja vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine. Kuna volikogu esimehe kandidaate ei esitatud, siis volikogu esimeest ei valitud ning uus istung sama päevakorraga kutsutakse kokku 6. novembriks kell 15.00 samas kohas.

 

Vändra Vallavolikogus 19. septembril 2017

1.     Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta. Keelduti nõusoleku andmisest loa andmiseks maavarade kaevandamiseks Kobra dolokivimaardla Kobra dolokivikarjääri mäeeraldisel ilma keskkonnamõju hindamist läbi viimata.

2.     Ühinemisega seotud kulude kandmise ja ühinemistoetuse taotlemise kokkulepe. Otsustati leppida kokku ühinevate omavalitsustega, et ühinemistoetuse eraldamise taotluses märgitakse ühinemistoetuse saajaks Vändra Alevivalitsus. Samuti lepiti kokku ühinevate omavalitsustega, et ühinemisega seotud kulud kuni 31. detsembrini 2017 kaetakse Vändra alevi eelarvest. Vändra Alevivalitsusel on õigus esitada ühinemiskulude kaasrahastamiseks arved võrdsetes osades Halinga Vallavalitsusele, Tootsi Vallavalitsusele ja Vändra Vallavalitsusele, kui kulutused tekivad enne ühinemistoetuse laekumist Vändra Alevivalitsuse arvele.

3.     Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Otsustati anda omavalitsusüksuste ühiselt täidetav maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne, rahvatervise seaduses sätestatud ülesanded ja maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

4.     Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise kord. Määrusega nähti ette puuetega lastele osutatavate sotsiaalteenuste nimekiri, teenuste taotlemise ja osutamise tingimused ning kord

5.     Vara avalikku kasutusse andmise lepingu tähtaja pikendamine. Pikendati Mittetulundusühinguga Võidula Külaselts 26.02.2014 sõlmitud vara avalikku kasutusse andmise lepingu nr 10 tähtaega ja määrata lepingu tähtajaks 30.10.2025.

6.     Informatsioon Vändra tehnopargi projekti kohta. Kuulati arengunõunik Kalev Miti ülevaadet projekti hetkeseisust ja edasistest tegevustest ning ajakavast.

7.     Revisjonikomisjoni ettekanne. Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Andres Sõnajala ettekannet revisjonikomisjoni seisukohtadest Vändra tehnopargi projekti kohta.

8.     Vändra vallavanemale umbusalduse avaldamine. Umbusalduse avaldamine ei leidnud volikogu istungil toetust.

9.     Vallavanemale preemia maksmine. Otsustati maksta Vändra vallavanem Jaanus Rahulale tema ametiajal vallavalitsuse töö eduka juhtimise ja valla arengu edendamise eest preemiat 750 eurot.

 

Vändra Vallavolikogus 15. augustil 2017

Enne päevakorra juurde asumist andsid 5 volikogu liiget volikogu esimehele üle ja tutvustasid umbusaldusavaldust vallavanem Jaanus Rahula suhtes. Umbusalduse avaldamise küsimus lülitatakse volikogu järgmise istungi päevakorda.

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta. Otsustamine lükati järgmisele istungile ja vallavalitsusele tehti ülesandeks välja selgitada kaevandusala piirinaabrite ja elanike seisukohad ning samuti saada loa taotlejalt vastused kõigile tõusetuvatele küsimustele.

2. Informatsioon Vändra tehnopargi projekti kohta. Arengunõunik Kalev Mitt informeeris volikogu liikmeid sellest, et hankeleping Vändra tehnopargi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrasside ning kergliiklustee ehitamiseks lõpetati ettevõtja ettepanekul, kuna selgus, et ehitusprojekt ei kajasta piisavalt täpselt pinnase geoloogilist koostist ning oodatust suuremast kogusest paekivist läbitungimine teeks töö kavandatust oluliselt kallimaks. EAS-ile on esitatud projekti pikendamise taotlus.

3. Informatsioon Pärnjõe küla lagunenud hoonete lammutamise kohta. Arengunõunik Kalev Mitt informeeris volikogu sellest, et on korrastatud Pärnjõe vana kooli vare ümber olevat parki ja hanke tulemusena leitud ettevõtja, kes pidi lammutama osa hoonest. Ettevõtja on paraku teatanud soovist pakkumisest taganeda. Ettekandja andis ülevaate ka Kastani ja Jalaka elamute lammutamise protsessist. Volikogu otsustas konsensuslikult teha valitsusele ettepaneku, et hinnataks ülejäänud pakkumusi ning neist soodsaima väljavalimise korral nõuda edukaks tunnistatud pakkumuse tagasi võtnud pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas lähtudes riigihangete seaduse §-st 53 lõige 2.

 

Vändra Vallavolikogus 20. juunil 2017

 1. Vändra valla 2017. aasta I lisaeelarve (II lugemine). I lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 3.
 2. Volituse andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks. Volitati Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget elektrienergia ostmiseks ühishankena alates 1. jaanuarist 2018. a kuni kahe aastaseks perioodiks Pärnumaa kohalikele omavalitsustele, mis hõlmaks ka Vändra Vallavalitsust ning Vändra vallavalitsuse hallatavaid asutusi.
 3. Konkursi „Värvid Vändra valda" tulemuste kinnitamine. Tunnistati 2016. aastal konkursist osavõtnute hulgast kaheks parimaks ja premeeriti Kermo Toobalit (I koht) summaga 195 eurot ja Imbi Tõnissoni (II koht) 130 euroga.
 4. Sildfinantseerimise lepingu sõlmimine. Otsustati sõlmida pangaga sildfinantseerimise leping alates 01.08.2017.a kuni toetuse laekumiseni EAS-i poolt 400 000 (nelisada tuhat) eurot Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi projekti EU50067 „Vändra Tehnopargi taristu rekonstrueerimine" ehitustööde  teostamiseks ning volitati vallavanemat pidama pankadega läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. Otsus jõustub peale Halinga ja Tootsi Vallavolikogude ning Vändra Alevivolikogu poolt nimetatud kohustuse võtmise heakskiitmist.
 5. Informatsioon.
 • Tarmo Lehiste informeeris volikogu liikmeid Vändra alevisse rajatava kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamiseks Eesti Jalgpalli Liidu, Vändra JK Vaprus ja LHV Panga vahelise laenulepingu sõlmimisest.
 • Andres Tamm küsis kas on kindel, et vald saab riigi maal asuvate hoonete lammutamiseks 100% toetust KIK-ist? Kalev Mitt selgitas, et vallal on võimalik taotleda KIK-ist toetust ohtlike hoonete lammutamiseks ning kuna tegemist on riigimaal asuvate vanade põllumajandushoonetega on võimalik saada 100% toetust. Kui taotlusvoor on toimunud ja selge kui palju toetust saadakse ning kas see ka vallale mingeid kulusid kaasa toob, saab tulla selle informatsiooniga uuesti volikogu ette.
 • Jaanus Rahula andis ülevaate sümboolikakomisjoni 20.06.2017 koosolekust ja tutvustas komisjoni poolt heaks kiidetud sümboolikakonkursi tingimusi ja korda.

 

Vändra Vallavolikogus 16. mail 2017

 1. Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine. Otsustati taotleda Vändra valla kasuks ÜVK tööprojektidest tulenevalt ehitatava jalgratta- ja jalgtee, rekonstrueeritava sadevee-, kanalisatsiooni- ja veetrassi avaliku kasutamise tagamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnjõe ja Allikõnnu külas asuvatele kinnisasjadele.
 2. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks Suuremäe Karjäär OÜ-le Vändra vallas asuvas Mädara uuringuruumis maavara (kruusa ja liiva) tarbevaru uuringuks. Kavandatava geoloogilise uuringu maavaraks on kruus ja liiv ning kavandatavaks kasutusalaks vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus.
 3. Vändra valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitati Vändra valla 2016. aasta majandusaasta aruanne.
 4. Volikogu liikmete arvu määramine. Määrati Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemise tulemusena moodustatava Põhja-Pärnumaa valla volikogu liikmete arvuks 21.
 5. Valimisringkonna moodustamine. Otsustati moodustada kokkuleppel Halinga Vallavolikogu, Tootsi Vallavolikogu ja Vändra Alevivolikoguga Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi ühinemisel moodustatava Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu valimisteks üks 21 mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi haldusterritooriumeid.
 6. Valla valimiskomisjoni moodustamine. Otsustati moodustada  kokkuleppel Halinga Vallavolikogu, Tootsi  Vallavolikogu ja Vändra Alevivolikoguga ühinemisel moodustuva Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjon 7-liikmelisena ning nimetati komisjoni koosseis järgnevalt: Ahti Randmere, Riini Õige, Eha Tamm, Julia Erm, Piret Müür, Katrin Jaanson ja Annika Ader. Komisjoni asendusliikmeteks määrati Kersti Tilk ja Maire Argel. Valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.
 7. Vändra valla 2017. aasta I lisaeelarve. Lõpetati määruse eelnõu I lugemine ja määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26. mai 2017. a.
 8. Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine. Otsustati algatada Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine.

 

Vändra Vallavolikogus 21. märtsil 2017

1.     Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe tervitusKuulati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Lauri Luuri ettekannet ja võeti vastu POL-i kingitus valla 25. aastapäeva puhul.

2.     Projekti nr 13772 „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" elluviimise kinnitamineOtsustati toetada ja kinnitada KIK-i Projekti nr 13772: „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" takistusteta elluviimist vastavalt KIK-i Keskkonnaprojektide finantseerimise korrale ja projekti ajakavale.

3.     Rahalise kohustuse võtmine. Otsustati võtta rahaline kohustus ja kaasfinantseerida Vändra alevis Pärnu-Paide mnt 27 asuva kinnistu (bussijaam) ostmist 4000 euro ulatuses Vändra valla eelarvest.

4.     Ajutise laskepaiga kasutamiseks kirjaliku nõusoleku andmine. Anti kirjalik nõusolek MTÜ-le Long Range Shooting Vändra vallas Metsaküla külas Vändra metskond 32 maaüksusel asuva ajutise laskepaiga kasutamiseks kuni 16. aprillini 2017. a.

5.     Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks osaühingule Eesti Killustik Vändra vallas asuvas Kobra II uuringuruumis maavara (kruusa ja liiva) tarbevaru uuringuks. Uuringuruumi teenindusala pindala on 86,9 ha.

6.     Pärnu maakonnaplaneeringu "Soomaa piirkonna teemaplaneering" kooskõlastamine. Kooskõlastati maakonnaplaneering "Soomaa piirkonna teemaplaneering".

7.     Informatsioon. Arutati EELK Vändra Martini Koguduse taotlust kiriku katuse remondiks toetuse saamiseks ja kuulati vanemkomissar Janek Saharenko ülevaadet vallas 2014-2016 registreeritud õigusrikkumiste kohta.

 

Vallavolikogus 21. veebruaril

 1. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks.
  Otsustati taotleda meetmest „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord" toetust projektile Vändra Lasteaed Rukkilill hoone rekonstrueerimiseks ja anti volitus Vändra alevile esitada taotlus nimetatud projektile toetuse saamiseks ja omaosaluse summas kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) euro garanteerimiseks. Vändra alevil paluti arvestada nimetatud investeeringu tegemisel sellega, et ühinemislepingu lisaks nr 2 olevas „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve" ettenähtud Vändra alevi piirkonna objektide investeeringute summat ei ületataks.
 2. Vändra Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine.
  Palgajuhendit täiendati võimalusega maksta haigushüvitist vallavanemale, ametnikule ja töötajale haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud vallavanema, ametniku või töötaja keskmisest töötasust.
 3. Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
  Otsustati taotleda Maanteeameti kaudu Vändra valla kasuks Vändra Tehnopargi infrastrukuuri rajatiste tööprojektist tulenevalt ehitatava jalgratta- ja jalgtee, jalgratta- ja jalgtee valgustuskaabli ja valgustuspostide avaliku kasutamise tagamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist kinnisasjale asukohaga Vändra vald, Allikõnnu küla, 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra tee. Koormatav ala on 512 m2 suurune ja jääb riigitee kilomeetritele 41,3-42,0.
 4. Nõusoleku andmine auto liisingulepingu pikendamiseks.
  Lubati Vändra Vallavalitsusel pikendada sõiduauto HYUNDAI I40 WAG 2.0 13.03.2013 sõlmitud liisingulepingut nr 0116442L üheks aastaks. Vändra Vallavalitsuse kasutuses oleva sõiduauto HYUNDAI I40 WAG 2.0 liisinguleping lõpeb 15.03.2017. Arvestades valdade ühinemisega seonduvat ei oleks mõistlik liisida uut autot, kuna ei ole selge selle edaspidine kasutamisotstarve. Otstarbekas on olemasoleva sõiduauto liisingulepingu pikendamine üheks aastaks tähtajaga 15.03.2018. a.
 5. Sümboolikakonkursi korraldamine ja sümboolikakomisjoni volikogu esindajate nimetamine.
  Otsustati korraldada Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühinemise tulemusena moodustuva Põhja-Pärnumaa valla sümboolika (vapp ja lipp) väljatöötamiseks avalik konkurss ning nimetati sümboolika väljatöötamiseks ühinevate omavalitsusüksuste volikogude esindajatest moodustatava 8-liikmelise sümboolikakomisjon liikmeteks Vändra Vallavolikogu esindajatena Liivi Vähesoo ja Lev Kuzmin. Komisjoni ülesandeks on koostada ja kinnitada konkursitingimused ning viia läbi avalik konkurss kooskõlastatuna Riigikantseleiga. Uue sümboolika kinnitab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.
 6. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
  Otsustati lõpetada Vändra Vallavolikogu 16. novembri 2010 otsusega nr 78 algatatud detailplaneeringu menetlus Vändra vallas Metsaküla külas asuval Tootsi prügila maa-alal, kuna kinnistu omanikuks olev Tootsi vald on esitanud sellise taotluse põhjusel, et planeeringuga esialgselt taotletud eesmärk (maa munitsipaliseerimine) on saavutatav ilma planeeringuta.
 7. Informatsioon.
  Vallavanem Jaanus Rahula andis ülevaate Kadjaste Vabaajakeskuse juhatajaga peetud läbirääkimistest, mille kohaselt lepiti kokku, et juhataja töökoormust vähendatakse 0,8 koormuseni alates 1. märtsist.

Vallavolikogus 24. jaanuaril

 1. Vändra valla 2017. aasta eelarve.
  Valla 2017. a eelarve võeti vastu määrusena nr 1.
 2. Tunnustuse „Aastate Tegu" omistamine.
  Vändra valla kõrgeim tunnustus „Aastate tegu" otsustati omistada Suurejõe Rahvamaja juhataja Heldi Raudele pikaaegse Suurejõe Rahvamaja juhtimise ja küla kultuurielu edendamise eest ning Vändra Piirkonna Erivajadustega Inimeste Seltsile Vändra valla erivajadustega inimeste huvide eest seismise ja ühistegevuse korraldamise eest.
 3. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks.
  Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks osaühingule Eesti Killustik Vändra vallas asuvas Sohlu uuringuruumis maavara (ehitus- ja täitekruusa ning ehitus- ja täiteliiva) tarbevaru uuringuks.
 4. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
  Lõpetati Vändra Vallavolikogu 20. aprilli 2010 otsusega nr 27 algatatud detailplaneeringu menetlus Vändra vallas Kaansoo külas asuval Kaansoo kalmistu maa-alal, kuna maa munitsipaliseerimise tulemusena on detailplaneeringu eesmärk (kalmistu laiendamine) saavutatud.
 5. Nõusoleku andmine kinnistu ostuks.
  Anti Vändra Vallavalitsusele nõusolek Pärnjõe külas asuva Jalaka kinnistu ostuks summas 11500 eurot. Kinnistul asub lõpuni valmis ehitamata ja varisemisohtlik korterelamu, mis on plaanis lammutada. Kinnistul asuvat teed kavatsetakse kasutada vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
 6. Informatsioon
  Kadjaste Vabaajakeskuse edasisest tegevusest, Vändra Bussijaama omandiküsimustest ja Kergu Lasteaed-algkooli söökla rendilepingu lõpetamisest.