Eelnõud

15. augusti istungil menetletud eelnõud:

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotluse kohta. Eelnõu
2. Informatsioon Vändra tehnopargi projekti kohta.
3. Informatsioon Pärnjõe küla lagunenud hoonete lammutamise kohta.

 

20.juuni istungil menetletud eelnõud:

1.Vändra valla 2017.aasta I lisaeelarve (II lugemine). Eelnõu, I lisaeelarve, vallavalitsuse muudatusettepanekud
2.Volituste andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks. Eelnõu
3.Konkursi "Värvid Vändra valda" tulemuste kinnitamine. Eelnõu
4.Arvelduslaenu võtmine. Eelnõu
5.Informatsioon Vändra alevisse rajatava kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamiseks Eesti Jalgpalli Liidu, Vändra JK Vaprus ja LHV Panga vahelise laenulepingu sõlmimisest. Eelnõu

 

16.mai istungil menetletud eelnõud:

1.Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine. Eelnõu
2.Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Eelnõu
3.Vändra valla 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Eelnõu, majandusaasta aruanne
4.Volikogu liikmete arvu määramine. Eelnõu
5.Valimisringkonna moodustamine. Eelnõu
6.Valla valimiskomisjoni moodustamine. Eelnõu
7.Vändra valla 2017.aasta I lisaeelarve. Eelnõu, I lugemine
8.Vändra valla arengukava ja eealrvestrateegia muutmise algatamine. Eelnõu

 

21.märtsi istungil menetletud eelnõud:

1. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe tervitus. Esineb Lauri Luur.

2. Rahalise kohustuse võtmine. Eelnõu
3. Ajutise laskepaiga kasutamiseks kirjaliku nõusoleku andmine. Eelnõu
4. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Eelnõu
5. Pärnu maakonnaplaneeringu "Soomaa piirkonna teemaplaneering" kooskõlastamine. Eelnõu
6. Projekti nr 13772 „Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine" elluviimise kinnitamine. Eelnõu
7. Piirkonnapolitseiniku 2016. a tegevuse ülevaade. Kuulatakse vanemkomissar Janek Saharenkot.

 

21.veebruari 2017 istungil menetletud eelnõud:

 1. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks. Eelnõu
 2. Vändra Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine. Eelnõu
 3. Vändra valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine. Eelnõu
 4. Nõusoleku andmine auto liisingulepingu pikendamiseks. Eelnõu
 5. Sümboolikakonkursi korraldamine ja sümboolikakomisjoni volikogu esindajate nimetamine. Eelnõu
 6. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine. Eelnõu

 

24.jaanuari 2017 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla 2017.aasta eelarve. Eelnõulisa 1seletuskiri2017 aasta eelarve menetlemine
 2. Tunnustuse "Aastate Tegu" omistamine. Eelnõu (Heldi Raude), Eelnõu (VPEI Selts)
 3. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Eelnõu
 4. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine. Eelnõu
 5. Nõusoleku andmine kinnistu ostuks. Eelnõu
 6. Informatsioon:
  6.1.Kadjaste Vabaajakeskuse edasisest tegevusest;
  6.2.Vändra Bussijaama omandiküsimustest;
  6.3.Kergu Lasteaed-Algkooli söökla rendilepingu lõpetamisest