Eelnõud

22.detsembri 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine.
  Eelnõuühinemisleping, lisa 1 - seletuskiri, lisa 2 - investeeringud, lisa 3 - kaart


  Ühinevate omavalitsuste majandusaasta aruanded:

 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine. Eelnõu

 

20.detsembril 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla 2016.aasta lisaeelarve. Eelnõulisa 1
 2. Vändra Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Eelnõustruktuurseletuskirikorrakaitseametniku ametijuhend
 3. Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028. EelnõuÜVK seletuskirihttps://www.vandravald.ee/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arengukava
 4. Vändra valla laste ja perede heaolu arengukava aastani 2020. Eelnõuarengukava
 5. Vändra valla teehoiukava aastateks 2017-2020. Eelnõuteehoiukava
 6. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine. Eelnõu
 7. Kadjaste Vabaajakeskuse tegevuse lõpetamine. Eelnõueelarveseletuskiri
 8. Vändra Vallavolikogu 31.03.2009 määruse nr.11 "Kadjaste Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine. Eelnõu
 9. Majandusaasta aruande audiitori määramine. Eelnõu
 10. Erahariduskoolide tegevuskulude katmises osalemise kord. Eelnõu
 11. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks. Eelnõu
 12. Vändra valla 2017.aasta eelarve. http://www.vandravald.ee/eelarve
 13. Vallavanemale preemia määramine. Eelnõu

 

07.detsembri istungil menetletud eelnõud:

 1. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine. Eelnõu
 2. Õiendi kinnitamine Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta. Eelnõuõiend

 

15.novembril toimunud istungil menetletud eelnõud:

1.Vändra Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Eelnõurevisjonikomisjoni aktvastus revisjonikomisjoni aktilestruktuur

2.Vändra valla 2016.aasta lisaeelarve. Eelnõulisaeelarvelisaeelarve seletuskiri

3.Vändra valla  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Eelnõulink ÜVK-le

4.Vändra valla laste ja perede heaolu arengukava aastani 2020 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Eelnõulaste ja perede arengukava

5.Vändra valla teehoiukava aastateks 2017-2020 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Eelnõuteehoiukava aastateks 2017-2020

 

6.Informatsioon:
6.1. C.R.Jakobsoni Talumuuseumi sihtasutuse vormile üleviimisest. Maaeluministeeriumi kiri (dok.registris registreeritud nr.19.3-4/895)
6.2.Rahnoja, Vihtra, Kullimaa külade elanike pöördumine seoses Rahnoja ja Vihtra tuulepargi teemaplaneeringuga. Pöördumine

 

01.novembri erakorralisel istungil menetletud eelnõud:

 1. Maa tasuta võõrandamise taotlemine. Eelnõu
 2. Ühinemislepingu avalikkusele tutvustamiseks väljapaneku korraldamine. Eelnõuühinemislepingühinemislepingu seletuskirikaartinvesteeringute kava

Ühinevate omavalitsuste majandusaasta aruanded:

Vändra vald: http://www.vandravald.ee/eelarve

Tootsi vald: http://www.tootsi.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded

Halinga vald:  https://www.halingavald.ee/eelarve-ja-aruanded

 

Vändra alev: http://vandra.kovtp.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded

 

18.oktoobri 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine. Eelnõuseletuskiri, Lisa 1-arengukava, Lisa 2 - eelarvestrateegia
 2. Vändra Vallavolikogu 14.06.2016 otsuse nr.30 muutmine. Eelnõu
 3. Seisukoha võtmine kompromissettepaneku suhtes. Eelnõu

 

06.oktoobri 2016 erakorralisel istungil menetletud eelnõud:

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine. Eelnõu
 2. Nõusoleku andmine auto kasutusrendile võtmiseksEelnõu

 

13.septembri 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiseks kokkukutsutud valimiskogusse. Eelnõu
 2. Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamiseks loa andmise delegeerimine vallavalitsusele. Eelnõu
 3. Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine. Eelnõudetailplaneeringu materjalid
 4. Laenu võtmiseks loa andmine. Eelnõu
 5. Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 muudatuste heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Eelnõuarengukava
 6. Informatsioon:
  Taotluse esitamisest Riigikohtule Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuva Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse § 1 põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamiseks.

 

16.augusti 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla ametiasutuse hallatava asutuse Pärnjõe Lapsehoid "Naerulind" tegevuse lõpetamine. Eelnõu
 2. Ülemäärase müra tekitamiseks loa andmine. Eelnõu
 3. Õpilastele sõidusoodustuse maksmise korra muutmine. Eelnõu
 4. Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Halinga valla ühinemislepingu projekt. Ühinemislepingühinemise ajakava

 

5.juuli 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu osaline kehtestamine.  EelnõuPlaneeringujoonisSeletuskiri.
 2. Detailplaneeringu menetluse lõpetamineEelnõu
 3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu koostamisel. Eelnõu

 

14.juuni 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Kergu Lasteaed-Algkooli põhimäärus. Eelnõu
 2. Vihtra Päevakeskuse põhimäärus. Eelnõu
 3. Vändra Vallavolikogu 22.03.2016 määruse nr.7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" muutmine. Eelnõu
 4. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks Kergu Lasteaed-Algkooli toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks. Eelnõu
 5. Vändra Vallavolikogu 17.septembri 2013 otsuse nr.36 kehtetuks tunnistamine. Eelnõu
 6. Vändra Vallavolikogu 04.detsembri 2013 otsuse nr.58 kehtetuks tunnistamine. Eelnõu
 7. Nõusoleku andmine. Eelnõu
 8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Eelnõu, lisa 1
 9. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Eelnõu, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6, lisa 7
 10. Konkursi "Värvid Vändra valda" tulemuste kinnitamine. Eelnõu
 11. Ühinemislepingute investeeringute kava. Investeeringute kava
 12. Halinga valla visioon ühinemisel Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra aleviga. Visioon
 13. Vallavalitsuse informatsioon: 

      13.1. MTÜ Kadjaste pöördumine;
      13.2. Projektist "Suurejõe Rahvamaja renoveerimine";
      13.3. Hajaasutuse programm 2016

 

18.mai 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Eelnõu2015.aasta majandusaasta aruanneVV protokolli väljavõtevandeaudiitori aruannerevisjonikomisjoni aruanne
 2. Vändra valla ametiasutuse hallatava asutuse Pärnjõe Lapsehoid "Naerulind" tegevuse lõpetamine. Eelnõu
 3. Maakonnaplaneeringu kooskõlastamine. Eelnõu
 4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Eelnõu (Teeääre)Teeääre asendiplaan;  eelnõu (veehoidla)veehoidla asendiplaaneelnõu (teed)Lisa 1 - teede nimekiri
 5. Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine. Eelnõu

 

27.aprilIi istungil menetletud eelnõud:

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine. EelnõuJärvakandi VV otsus
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine. EelnõuHalinga VV otsus
 3. Vara avalikku kasutuse andmise lepingu tähtaja pikendamine. Eelnõu
 4. Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine. Eelnõu
 5. Pärnu maakonnaplaneeringu "Rail Baltic raudtee trassikoridori määramine" eelnõu kooskõlastamine. Eelnõu
 6. Informatsioon:
  1)Vändra Ratsaspordiklubi loobumine ratsamaneeži projekti esitamisest Rohelise Jõemaa Koostöökogu selleaastasesse taotlusvooru. Loobumise avaldus

 

22.märtsil 2016 toimunud istungil menetletud eelnõud:

 1. Ajutise laskepaiga kasutamiseks kirjaliku nõusoleku andmine. Eelnõu
 2. Vändra vallas projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise tegevusloa väljastamise kord. Eelnõu
 3. Pärnjõe Põhikooli ümberkorraldamine. Eelnõuseletuskiri
 4. Pärnjõe Kooli põhimäärus. Eelnõuseletuskiri
 5. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord. Eelnõu
 6. Nõustumine maa Tootsi vallale munitsipaalomandisse andmisega. Eelnõu
 7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Eelnõuteede nimekiri
 8. Arvamuse andmine kaevandamisloa taotluse kohta. Eelnõu
 9. Munitsipaalomandisse antud maa võõrandamiseks loa taotlemine. Eelnõu
 10. Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Eelnõu, teemaplaneering: http://gofile.me/2OTQ6/FrKp3yEY, teemaplaneeringu kaart: http://gofile.me/2OTQ6/ij2cCUK1, KSH aruanne: - http://gofile.me/2OTQ6/PXHVFqQj
 11. Informatsioon:
  1)Järvakandi Vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Vändra valla, Vändra alevi ja Tootsi vallaga; Järvakandi Vallavolikogu otsus
  2)Vändra Ratsaspordiklubi pöördumine. TaotlusEesti Ratsaspordiliidu pöördumine

 

16.veebruari 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla 2016.aasta eelarve. Eelnõulisamuudatusettepanekudmenetlemine
 2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Eelnõuteede nimekiri
 3. Vara avalikku kasutusse andmise lepingu tähtaja pikendamine. Eelnõu
 4. Vändra Vallavolikogu 21.12.2010 määruse nr.47 kehtetuks tunnistamine. Eelnõu
 5. Jalgpalliklubi Vändra Vaprus pöördumine.

 

19.jaanuari 2016 istungil menetletud eelnõud:

 1. Tunnustuse "Aastate Tegu" omistamine. Eelnõu
 2. Vändra valla 2016.aasta eelarve (II lugemine). Eelnõulisamuudatusettepanekudmenetlemine
 3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Eelnõulisa
 4. Valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord. Eelnõu