2015

15.detsembri 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla 2015.aasta 2.lisaeelarve. Eelnõu, lisa
 2. Vändra valla 2016.aasta eelarve. Eelnõu
 3. Maamaksumäära kehtestamine. Eelnõu
 4. Maakatastriseaduses kohaliku omavalitsusorgani või kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine valitsusele. Eelnõu
 5. Majandusaasta aruande audiitori määramine. Eelnõu
 6. Vändra Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Eelnõu, struktuur
 7. Nõusoleku andmine bussi kasutusrendile võtmiseks. Eelnõu
 8. Koolieelse lasteasutuse lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse ja toidukulu soodustuse kehtestamine. Eelnõu
 9. Lapsehoiuteenusel oleva lapse eest lapsevanema poolt makstava hoiukulu suuruse kehtestamine. Eelnõu
 10. Vändra valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus. Eelnõu
 11. Vändra Vallavolikogu 18.augusti 2015 otsuse nr.22 kehtetuks tunnistamine. Eelnõu
 12. Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine. Eelnõu, jäätmekava
 13. Parimate sportlaste tunnustamise kord. Eelnõu
 14. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord. Eelnõu
 15. Vallavanemale hüvitise maksmine. Eelnõu

 

17.novembri 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Pärnjõe Põhikooli hoolekogusse volikogu esindaja kinnitamine. Eelnõu
 2. Vändra valla 2015.aasta 2.lisaeelarve. Eelnõu, lisa, seletuskiri
 3. Huvihariduse toetamise kord. Eelnõu

 

20.oktoobri 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine. Eelnõu, Lisa 1 - arengukava, eelarvestrateegia, seletuskiri
 2. Valitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine. Eelnõu
 3. Vändra Vallavolikogu 19.02.2013.a. määruse nr.2 kehtetuks tunnistamine. Eelnõu

 

15.septembri 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 muudatuste heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine. Eelnõu, arengukava, seletuskiri
 2. Vändra valla haridusvõrgu ümberkorraldamise menetluse alustamine. Eelnõu

 

18.augusti 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Kaisma Raamatukogu põhimäärus. Eelnõu
 2. Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine. Eelnõu, jäätmekava
 3. Nõusoleku andmine sõiduauto kasutusrendile võtmiseks. Eelnõu
 4. Haridustoetuse maksmise kord. Eelnõu
 5. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Vändra vallas. Eelnõu, seletuskiri
 6. Rakvere Farmid AS ja Vändra valla vahelise kohtuvaidluse kokkuvõte.

 

16.juuni 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra valla 2014.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Eelnõu, 2014.a. majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus
 2. Volikogu ja volikogu komisjonide 2015.aasta 2.poolaasta tööplaanide kinnitamine. Eelnõu, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6
 3. Revisjonikomisjoni tegevuse aruanne. Tegevuse aruanne
 4. Haridustoetuse maksmise kord. Eelnõu
 5. Suurejõe Rahvamaja renoveerimise hanke ülevaade.
 6. Ülevaade Suure-Jaani kooli külastamisest.

 

19.mai 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Vändra Vallavolikogu 19.augusti 2014 määruse nr.6 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine. Eelnõu, seletuskiri
 2. Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine. Eelnõu, seletuskiri
 3. Nõusoleku andmine geoloogilise uuringuloa väljastamiseks. Eelnõu
 4. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ning Vändra aleviga lepingu sõlmimiseks. Eelnõu, seletuskiri, kokkulepe, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5
 5. Konkursi "Värvid Vändra valda" tulemuste kinnitamine. Eelnõu
 6. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine. Eelnõu
 7. Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra alevi ühinemisläbirääkimisteks komisjoni moodustamine. Eelnõu

 

20.aprilli 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Umbusalduse avaldamine. Eelnõu
 2. Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine. Eelnõu, PÜTK kiri vallale, liikmeks astumise leping
 3. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu koostamisel. Eelnõu
 4. Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine. Eelnõu
 5. Vaki külas asuva Vändra alevi reoveepuhasti detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. Eelnõu, lisa
 6. Pärnumaa mereplaneeringu kooskõlastamine. Eelnõu
 7. Veemajanduskavade, veemajanduskavade meetmeprogrammide ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade kooskõlastamine. Eelnõu
 8. Volituste andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks. Eelnõu
 9. Vändra Vallavolikogu 14.oktoobri 2014 määruse nr.9 "Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2010-2020 vastuvõtmine" lisa 1 muutmine. Eelnõu, lisa 1, seletuskiri
 10. Vändra valla teehoiukava 2015-2018 kinnitamine. Eelnõu, lisa, seletuskiri
 11. Õpilastele sõidusoodustuse maksmise kord. Eelnõu
 12. 2015.aasta 1.lisaeelarve. Eelnõu, lisa, seletuskiri
 13. Sotsiaaltoetuste maksmise kord. Eelnõu
 14. Ühinemisläbirääkimised Vändra alevi ja Tootsi vallaga.

 

16.märtsi 2015 istungil menetlust vajanud eelnõud (jäi ära):

 1. Umbusalduse avaldamine. Eelnõu
 2. Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine. Eelnõu, PÜTK kiri vallale
 3. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu koostamisel. Eelnõu
 4. Nõmme, Uue-Vahenõmme ja Tammaasa katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine. Eelnõu
 5. Vändra Vallavolikogu 14.oktoobri 2014 määruse nr.9 "Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2010-2020 vastuvõtmine" lisa 1 muutmine. Eelnõu, lisa 1, seletuskiri 
 6. Õpilastele sõidusoodustuse maksmise kord. Eelnõu
 7. 2015.aasta 1.lisaeelarve. Eelnõu, lisa, seletuskiri

 

10.veebruari 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Eelnõu, seletuskiri
 2. Tunnustuse Aastate Tegu omistamine. Eelnõu
 3. Vändra Vallavolikogu 19.veebruari 2013 otsuse nr.8 kehtetuks tunnistamine. Eelnõu
 4. Pädevuse delegeerimine. Eelnõu

 

14.jaanuari 2015 istungil menetletud eelnõud:

 1. Jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine. Eelnõu
 2. 2014.aastal rahvusvahelistel võistlustel osalenud Vändra valla noorsportlaste tunnustamine. Eelnõu
 3. Vändra Vallavalitsuse palgajuhend. Eelnõu
 4. Vändra valla põhimäärus (3.lugemine). Eelnõu, seletuskiri, lisa 1, lisa 2
 5. Vändra valla 2015.aasta eelarve (3.lugemine). Eelnõu, lisa, seletuskiri
 6. 16.septembri 2014 otsusega nr.33 moodustatud ajutise komisjoni ülevaade senisest tööst.