Konkurss "Värvid Vändra valda"

Kahjuks käesoleval, 2017 aastal, Värvid Vändra valda taotlusi vastu ei võeta, kuna ettevõte enam värvidele soodustust ei tee.

 

Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad!

Konkurss Värvid Vändra valda on toimunud alates 2007 aastast. Tänavune hindamisvoor oli kümnes. Nagu möödunud aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjon üle 2016. aastal Vändra vallas värvitud hooned.
2016 aasta jooksul olid värvimistöödega lõpule jõudnud ainult kaks majaomanikku. Kermo Toobal Kaansoo külas oli värvinud aia, mis oli jätkuks eelmistel aastatel tehtule. Kogu kompleks moodustas ühe stiilse terviku ja harmoneerus hästi keskkonda. Imbi Tõnisson Metsaküla külas oli renoveerinud ja disaininud kenasti puukuuri.

Komisjoni ettepanekul kinnitas Vändra Vallavolikogu 20.06.2017  istungil konkursi võitjaks Kermo Toobali hooned Kaansoo külas, auhinnaks 195 eurot. Teise koha sai Imbi Tõnisson puukuur Metsküla külas, auhinnaks 130 eurot.

Kalev Mitt

Vändra valla arengunõunik

TULEMUSED:

  • I koht Kermo Toobal Kaansoo külas
  • II koht Imbi Tõnisson  Metsakülas

Pilte majadest vaata kodulehekülje galeriist

KONKURSI VÄRVID VÄNDRA VALDA LÄBIVIIMISE KORD

Kinnitatud Vändra Vallavolikogu määrusega nr.5, 16.04.2013.a.

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 3 punkti 1, § 6 lõike 1, lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.Konkursi korraldamise eesmärk

Motiveerida Vändra valla majaomanikke ehitiste korrastamisele ja seeläbi aidata kaasa valla üldilme parandamisele. Konkurss Värvid Vändra valda (edaspidi konkurss) viiakse läbi iga-aastaselt.

§ 2.Konkursil osalemine

(1) Konkursil osalemiseks esitab vallas asuva hoone omanik Vändra Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsusele) kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse värvitava pinna suurus, ligikaudne remondi alguse ja lõpptähtaeg, kirjeldatakse lühidalt plaanitavaid töid ja soovitavaid värvilahendusi. Teostatavad remonditööd peavad hõlmama kogu hoone fassaadiosa värvimist.

(2) Avalduste esitamise tähtaeg lõpeb igal aastal10.septembril.

(3) Konkursi viib läbi vallavalitsus, fikseerides hoonevälisfassaadi ja detailide olukorra ning vajadusel lisab pildimaterjali.

(4) Konkursil osaleja saab osavõtukaardi, mille alusel saab värvi ostmisel hinnaalandust Vändra kauplusest Remont ja Viimistlus 45% Eskaro värvide ostul ja 30% soodustust Pinotexi ostul, millest 20% tasub vald.

(5) Remondi lõpetamisest teavitab hoone omanik vallavalitsust hiljemalt järgmise aasta 01.maiks.

§ 3.Konkursist kokkuvõtete tegemine

(1) Konkursist kokkuvõtete tegemiseks moodustab vallavalitsus ajutise komisjoni kuhu peale vallavalitsuse liikmete kuulub veel üks liige igast vallavolikogu alatisest komisjonist (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon teeb kõigi konkursil osalenud hoonete ülevaatuse järgmise aasta maikuu jooksul ning võtab vastu otsuse, milles järjestatakse 3 paremat. Otsus esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks.

(3) Kolme paremini ja terviklikumalt renoveeritud hoone omanikku premeeritakse:

  • I koht 195 eurot;
  • II koht 130 eurot;
  • III koht 65 eurot.

(4) Vallavolikogul on õigus sõltuvalt konkursil osalemise aktiivsusest määrata teistsugust preemiasummat, arvu või anda välja eripreemiaid.

(5) Konkursist langevad välja hooned, mille renoveerimisel on rikutud hea ehitustava nõudeid või ehitus- ja planeerimisseadust.

§ 4. Määruse rakendamine

(1) Vändra Vallavolikogu 17.04.2012.a. määrus nr.15 "Konkursi Värvid Vändra valda läbiviimise kord" lugeda kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 01.juunist 2013.a.