Talvine teedehooldus Vändra vallas

Lume lükkamise avalduste esitamine

Tasuta lumetõrjet teostatakse hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt Vändra valla elanikud.

Erateede omanikud, kes esitasid eelmisel tavel  lumelükkamise taotluse ei pea sellel aastal seda uuesti esitama.

Erateede omanikud, kes ei esitanud eelmisel aastal taotlust või kelle teel  lund ei lükatud ja soovivad käesoleval talvel vallalt oma alalise elukohani Vändra vallas viival erateellumetõrjet tellida, peavad esitama (tooma, saatma postiga või  e-kirjaga vald@vandravald.ee) avalduse Vändra Vallavalitsuse registrite spetsialisti juurde (avalduse vorm).

Eratee teekatte laius peab olema vähemalt 2,6 meetrit. Tee omanik tagab, et tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (näiteks ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett ja muud sellised) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest sõltumata. Tee omanik märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöörde (teeotsa), tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid ning vajadusel ka tee trassi 1 kuni 1,5 meetri kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega, mis tagavad nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest sõltumata. Tee omanik eemaldab tee kohalt puude oksad minimaalselt nelja meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemal pool teed.

Erateel talihoolduse teostamise osutamise taotluse rahuldamise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik eratee lisamisega vallateede lumetõrje nimekirja, peale kohapealset tee ülevaatust.

Täpsem info: arengunõunik Kalev Mitt, telefon 5328 5192, e-post: kalev.mitt@vandravald.ee või majandusspetsialist Taivo Himmaste, telefon 51 77 293, e-post: taivo.himmaste@vandravald.ee

Vändra valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Erateede nimekiri millel lumetõrje tellib Vändra vald

Piirkondade kaart