Sotsiaaltoetused

Vändra valla eelarvest makstakse toetusi majanduslikes raskustes olevatele isikutele või perekondadele, kes on kantud Vändra valla elanike registrisse ja kes tegelikult alaliselt elavad meie valla territooriumil.

VAJADUSPÕHINE PERETOETUS - Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Toetus määratakse kolmeks kuuks, seega tuleb taotlus esitada neli korda aastas. Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või kui perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.

Alates 01.01.2017 tõusis nii vajaduspõhine peretoetus kui ka toetuse arvestamise aluseks olev perekonna sissetulekupiir.

Toetuse suurus 01.01.2017:

 • ühe lapsega peredel -              45 EUR/kuus
 • kahe lapsega peredel -            90 EUR/kuus

Sissetulekupiir alates 01.01.2017:

 • perekonna esimesele liikmele -                                   394 EUR
 • igale järgnevale vähemalt 14-aastasele liikmele -   197  EUR
 • igale järgnevale alla 14-aastasele liikmele -            118,2 EUR

Vajaduspõhise peretoetuse kohta täpsem info on leitav siit: http://www.sm.ee/et/vajaduspohine peretoetus

TOIMETULEKUTOETUST makstakse toimetulekuraskustes olevatele peredele. Vastavalt 2017.aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 2017.aastal üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2017.aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Link seadusele

Toimetulekutoetuse taotlus tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 20.kuupäevaks.

ESIMESSE KLASSI ASTUJA TOETUS 65 eurot makstakse lapsevanemale, kelle laps on vastu võetud Vändra valla kooli esimesse klassi. Vallavalitsusele saab avaldusi esitada 01.septembrist kuni 19.septembrini. Otsus toetuse maksmise kohta tehakse septembri kuu viimasel vallavalitsuse istungil.

TOETUS RAVIMITE JA PRILLIDE OSTMISEKS makstakse kogusummana 32,00 eurot aastas retseptiravimite ostmiseks. Avaldusele lisatakse ravimite ostmist tõendav kuludokument.

Toetust prilliklaaside või läätsede ostu hüvitamiseks makstakse lapsevanemale lapse prilliklaaside ostmiseks kuni 50 % ulatuses prilliklaaside maksumusest kuludokumendi alusel. 

PUUETEGA LASTE TRANSPORDITOETUS määratakse puuetega laste transpordikulude hüvitamiseks koolieelses lasteasutuses või erikoolis õppimise võimaldamiseks või raviasutusse sõitmiseks. Avaldusele lisatakse kuludokumendid.

Kui vallavalitsuse poolt hüvitatakse puudega lapse koolieelse lasteasutuse või erikooli õppe- ja ööbimiskulud või muud kulud, võib sotsiaalkomisjon keelduda transpordikulude katmisest.

Puuetega laste transporditoetuse võib asendada isikule sobiva teenuse osutamisega.

LASTEGA PEREDE TOETUST makstakse lastega peredele kuni 200 eurot aastas lapse koolitarvete, riiete, jalanõude ja muude kulude osaliseks katmiseks. Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele isikule või teenuse osutajale.

MUUD TÄIENDAVAT SOTSIAALTOETUST makstakse abivajajatele eelpool nimetamata ettenägematute või hädavajalike kulude katmiseks.

Muu täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks peab toetuse taotleja või tema seaduslik esindaja esitama vallavalitsusele põhjendatud avalduse. Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel täiendavaid andmeid ja dokumente.

Sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust (toetus ravimite ja prilliklaaside ostmiseks, puuetega laste transporditoetus, lastega perede toetus, muu täiendav sotsiaaltoetus) on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek iga liikme kohta on väiksem kui pooleteistkordne toimetulekupiir (2017. aastal on selleks 195 (130x1,5) eurot).

HOOLDAJATOETUST on õigus saada:

 • kuni 16-aastase, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale, perekonnas hooldajale, last kasvatava vanema abikaasale või eestkostjale;
 • 16-18-aastase sügava puudega lapse seaduslikule esindajale, perekonnas hooldajale, last kasvatava vanema abikaasale või eestkostjale;
 • 16-18-aastase raske vaimupuude või raske psüühikahäirega lapse seaduslikule esindajale, perekonnas hooldajale, last kasvatava vanema abikaasale või eestkostjale; * 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale;
 • 18-aastase ja vanema raske vaimupuude või raske psüühikahäirega isiku hooldajale.

Hooldajatoetust makstakse järgmistes suurustes:

 • kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldajale            40 eurot kuus
 • 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale                    50 eurot kuus
 • 18-aastase ja vanema raske vaimupuude või raske psüühikahäirega isiku hooldajale 50 eurot kuus

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest hiljemalt 20.kuupäevaks hooldaja või hooldatava arvelduskontole. Hooldajatoetus makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

Lapse sünni puhul makstakse LAPSE SÜNNITOETUST, mis määratakse ja makstakse valla eelarvest lapse sünni korral ühele lapse vanematest vastava avalduse ja lapse sünnitunnistuse algärakirja esitamisel.

Lapse sünnitoetust makstakse Vändra Vallavolikogu määruses nr.24, 15.12.2015 sätestatud tingimustel. Käesoleval aastal on Vändra vallas lapse sünnitoetus 400 eurot.

MATUSETOETUST (150 eurot)  makstakse ühekordselt Vändra valla elaniku (rahvastikuregistri andmetel) surma korral tema matuse korraldamiseks. Toetust makstakse surmast teatajale avalduse alusel, mille esitamise tähtaeg on üks kuu alates surma registreerimisest. Avaldusele lisatakse surmatõendi koopia.

Esitatavate avalduste vormid:

Õigusakte: