Lapsehoiu teenus

Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele

Alates 1.jaanuarist 2007 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduses (edaspidi SHS) lapsehoiuteenus, mille eesmärk on suurendada laste turvalisust olukorras, kus last hoiab ajutiselt võõras inimene, mitte lapsega koos elav inimene või lähisugulane.

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isikud

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või isikul, kes hooldab oma perekonnas last, kelle suhtes tal ei ole perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust kuni selle kalendriaasta lõpuni, kuni laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

  • raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud perekonnas hooldamine;
  • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine

1. Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsesse valla- või linnavalitsusele.
Dokumentide loetelu :

  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  • arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  • eestkostjaks määramise otsuse koopia või perekonnas hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või perekonnas hooldamise alusel last hooldav isik.

2. Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenusele õigustatud isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

Kui lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus on langetanud otsuse riiklikult rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta, siis sõlmitakse lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse, lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise haldusleping. Selle lepingu järgi tasub lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus lapsehoiuteenuse osutaja teenuse eest esitatud arvete alusel valitsuse kehtestatud maksimaalse maksumuse ulatuses - 2007.aastal on see 2580.- krooni kalendriaastas, hinna piirmäär 21.50 krooni tunnis.
Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses. Ööpäeva teenus võib sobida ka vanemate puhkusel või lähetusel viibimise ajaks.
Kui lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja soovib saada teenust, tueb lapse hooldamist planeerida umbes kuu aega ette, sest teenust ei ole võimalik taotleda ootamatult tekkinud abivajaduse puhul, kuna teenusele suunamise menetlemine on suhteliselt ajamahukas.
Hetkel pakub seda teenust Pärnumaal ainult Pärnu Lastekodu.
Täiendav info vallavalitsusest sotsiaalnõuniku juurest.