Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Läheneb 20.jaanuar 2017 - mis saab vabastustest
 

Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Seetõttu palume kodanikel, kes on vallavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaega ja juhul kui kinnistul endiselt pidevalt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada enne tähtaja saabumist s.o. hiljemalt 20. jaanuariks 2017. aastal vallavalitsusele uus taotlus.

Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks uut taotlust esitanud ei ole, loetakse alates 21. jaanuarist 2017 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või tegevuskohast, pikemaajaline komandeering,  suvekodu, ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et  "jäätmeid ei teki" ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud ka need isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.

Taotluse võib saata vallavalitsuse e-posti aadressile vald@vandravald.ee skaneeritult või digiallkirjastatultvõi allkirjastatult aadressile  Allikõnnu küla Vändra vald Pärnumaa 87604

Lisainfo Kerstin Sempelson tel. 4475744
Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!

NB! Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui vallavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.