Põhja-Pärnumaa valla sümboolika

Põhja-Pärnumaa valla sümboolikakonkurss

Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi volikogude poolt moodustatud sümboolikakomisjon kuulutab välja avaliku konkursi Põhja-Pärnumaa valla vapi ja lipu kavandite leidmiseks.

Sümboolikakonkurss toimub eesti keeles. Konkursil osaleja võib esitada konkursile kuni kolm konkursitööd. Vapi ja lipu kavandid peavad vastama sümboolikakomisjoni poolt kinnitatud konkursi tingimustele ja korrale (avaldatud Halinga, Tootsi ja Vändra valla ning Vändra alevi veebilehtedel) ning Riigikantselei poolt koostatud heraldikanõuetele. Konkursi auhinnafond on 4000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme enim punkte saanud kavandi vahel.

Vapi ja lipu kavandid esitatakse komisjonile koos heraldilise kirjelduse ja selgitusega kavandil kujutatud sümboolika tähenduse kohta.

Kavandid esitatakse aadressile Vändra Vallavalitsus Allikõnnu küla Vändra vald 87604 Pärnumaa või e-posti aadressile vald@vandravald.ee hiljemalt 1. septembriks 2017.a.  kell 15.00

 

 

Heakskiidetud
sümboolikakomisjoni koosolekul 20.juuni 2017

 

Põhja-Pärnumaa valla sümboolikakonkursi läbiviimise kord ja tingimused

1. Üldsätted
1.1. Konkursi eesmärk on leida Halinga, Tootsi ja Vändra valdade ning Vändra alevi ühinemisel moodustuva Põhja-Pärnumaa vallale uus sümboolika  – vapp ja lipp.
1.2. Konkursi korraldajaks on  Halinga, Tootsi ja Vändra vallavolikogude ning Vändra alevivolikogu poolt moodustatud sümboolikakomisjon (edaspidi komisjon).
1.3. Konkursi nimetus on „Põhja-Pärnumaa valla sümboolikakonkurss".
1.4. Põhja-Pärnumaa valla vappi kasutatakse valla dokumentidel, veebilehel ja muudel valla teabekandjatel. Põhja-Pärnumaa valla lipp heisatakse valla ametiasutuse hoonete juurde ja kantakse valla üritustel. Vapi ja lipu täpsem kasutamise kord sätestatakse Põhja-Pärnumaa valla põhimääruses.

2. Heraldika põhinõuded vapi ja lipu kujundamisel
2.1. Vapi ja lipu kavandamisel lähtutakse Halinga, Tootsi ja Vändra valdade ning Vändra alevi ühinemislepingu punktides 3.13 ja 3.14 kokkulepitud põhimõtetest:
2.1.1. kasutatakse Tootsi valda sümboliseerivat mändi ning Vändra ja Halinga piirkonda iseloomustavat karu elementi;
2.1.2. vapi ja lipu põhivärv on kollane;
2.1.3. sümboolika peab iseloomustama piirkonna ajaloolist identiteeti;
2.1.4. lipp on ristküliku (105x165) ja vapp sirgete servadega ja ümarapõhjalise kilbi kujuline.
2.2. Sümboli loomisel kasutatakse ainult heraldilisi värvusi. Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, nende toone ei eristata. Vappidel võib kulla asendusvärvusena kasutada kollast, hõbeda asendusvärvusena valget. Lippudel ja vimplitel kasutatakse alati asendusvärvuseid.
2.3. Hästi kujundatud sümbolil kasutatakse kuni kolme värvust, milledest üks on metall.
3.4. Omavalitsuse vapil ja lipul kasutatakse tavapäraseid heraldilisi kujundeid. Tähed, numbrid või tekstid ei ole heraldilised kujundid.
2.5. Kujundid sümbolil peavad täitma optimaalselt neile varutud pinna.
2.6. Kujundid sümbolil on tasapinnalised, reljeefsust ja perspektiivi tähistavat varjutustega viirutust ei kasutata.
2.7. Sümbolid peavad olema hõlpsasti arusaadavad ja meeldejäävad, sisaldama vaid kõige olulisemat. Vapil ja lipul kasutatakse kuni kahte põhikujundit (mänd ja karu).
2.8. Heraldikas ei liialdada: üht asja või mõistet ei tähistata kahe või enama kujundiga.

3. Konkursi tingimused
3.1. Konkurss on avalik.
3.2. Konkurss toimub eesti keeles.
3.3. Konkursil osaleja võib esitada kuni kolm konkursitööd.
3.4. Konkursi tingimused avaldatakse Halinga, Tootsi ja Vändra valdade ning Vändra alevi veebilehtedel ja ametiasutustes. Konkursiteade avaldatakse Pärnu Postimehes ja vähemalt korra ühes üleriigilises ajalehes.
3.5. Vapi ja lipu kavandid esitatakse komisjonile koos heraldilise kirjelduse ja selgitusega kavandil kujutatud sümboolika tähenduse kohta. Kavandid esitatakse aadressile Vändra Vallavalitsuse aadressile Allikõnnu küla Vändra vald Pärnumaa  hiljemalt 1. september 2017.a.  kell 15.00.
3.6. Konkursil ei või osaleda komisjoni liikmed ja teised konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud, kes võivad mõjutada komisjoni tehtavaid otsuseid.
3.7. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursi materjalid esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Põhja-Pärnumaa valla sümboolikakonkurss", mille sees on kaks kinnist ümbrikut. Ühes ümbrikus, mis on varustatud märksõnaga „Autor" on konkursil osaleja andmed.

Teises ümbrikus on vapi- ja lipu kavandid. Kavandid esitakse paberkandjal ja digitaalsel mälukandjal (CD, DVD, mälupulk, mälukaart vms). Digitaalne kavand võidakse esitada ka veebiviitega (link) selle asukoha aadressile veebis. Konkursi materjalid ja ümbrikud varustatakse nimega, mille all osavõtja soovib konkursil esineda. Juhul, kui konkursil osaleja ei soovi oma nime avaldamist mittevõitnud töö juures, peab ta sellest märgusõnaga kinnises ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.
3.8. Vapi ja lipu kavandid esitatakse A4 formaadis. Digitaalne kavand esitatakse pdf failiformaadis.
3.9. Vapi ja lipu kavand osaleb konkursil ühtse tööna ning hindamine toimub komplektselt.
3.10. Konkursi materjalid võtab kavandi esitajalt vastu isik, kes ei ole komisjoni liige.

4. Hindamise kord ja kriteeriumid
4.1 Konkursile laekunud töid hindab komisjon.
4.2. Komisjonil on õigus sobiva kavandi puudumisel valida välja üks kavand, millega minnakse edasi ja mis võetakse Põhja-Pärnumaa valla sümboolika loomise aluseks.
4.3 Hindamisel arvestab komisjon kavandite:
4.3.1. vastavust punktis 2 toodud nõuetele ja Riigikatselei veebilehel avaldatud heraldika põhinõuetele (https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded).
4.3.2. vastavust paikkonna identiteeti ja väärtusi iseloomustavale sümbolitele.
4.3.3. originaalsust ehk erinevust olemasolevatest sümbolitest.
4.3.4. arusaadavust, meeldejäävust ja universaalset kasutatavust.
4.4. Komisjonil on õigus kaasata hindamisele eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust.
4.5. Hindamine toimub kahes etapis. Esimeses etapis valib iga komisjoni liige esitatud tööde hulgast välja ühe töö, mille ta esitab teises etapis komisjonile punktide andmiseks. Teises etapis annavad komisjoni liikmed esimeses etapis hindamiseks antud töödele hinded skaalal 1-10 palli. Konkursi võitjaks osutub teises etapis enim punkte saanud töö. Juhul, kui konkursile esitatakse ainult üks kavand, siis sellele punkte ei anta, vaid kavand pannakse sobivuse korral lõpphääletusele ja kavand osutub edukaks juhul, kui selle poolt hääletab üle poole komisjoni liikmetest.

5. Tulemustest teavitamine ja autasustamine
5.1 Komisjon avalikustab tulemused hiljemalt 15. oktoobriks 2017.
5.2 Konkursi auhinnafond on 4000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme enim punkte saanud kavandi vahel.
5.3 Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus kuulutada konkurss nurjunuks.
5.4. Konkursi võitjaga sõlmib Põhja-Pärnumaa vallavanem lepingu, mille kohaselt loovutab teose autor teose omandi ja teosega seotud autori kõik varalised õigused tähtajatult Põhja-Pärnumaa vallale.

6. Avaldamise õigus
6.1 Konkursil osalenud tööde avaldamise õigus kuulub Halinga, Tootsi ja Vändra valdadele ning Vändra alevile.
6.2 Konkursitööde avaldamise, kasutamise, töötlemise ja modifitseerimise õigused kuuluvad Põhja-Pärnumaa vallale.

 

Praeguse sümboolika võrdlustabel (teadmiseks)

https://riigikantselei.ee/et/node/1132

 

 

Halinga vald

Tootsi vald

Vändra vald

Vändra alev

 

Vapp

 

 

Lipp

Lipu kuju

Ruut

Ruut

Ruut

Ristkülik

Lipu mõõtmed

105x105

105x105

105x105

105x165

Põhivärv

Kollane

Kuldne (kollane)

Kollane

Roheline

Lisavärvid

Must, sinine, roheline

Must, valge

Roheline, valge

Valge, kollane, punane

Tüüp

Vapilipp

Vapilipp

Vapilipp

Vapilipp

 

 

 

 

 

 

Heraldikanõuded https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded

Konkursi juhend https://riigikantselei.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-sumbolikavandite-konkursijuhendi-koostamisest